Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Qui som >  Organigrama >  Direcció Especial D'Inspecció Adscrita a L'Autoritat Central
Elena Ruiz Cascales
Elena Ruiz Cascales

Elena Ruiz Cascales

(Inspectora de Trabajo y S.S.)

Pl. Emilio Jiménez Millas, 1 - Esq. Pl. España, 17
28008 - MADRID
Teléfonos:
91 363 56 00
Fax: 91 363 58 90

Direcció Especial D'Inspecció Adscrita a L'Autoritat Central

  • L'organització, coordinació i execució d'operacions i actuacions inspectores en matèria de règim econòmic de la Seguretat Social respecte de subjectes, sectors o situacions que s'estenguin al territori de més d'una comunitat autònoma.
  • L'organització, execució i coordinació de la inspecció d'entitats i empreses col·laboradores de la Seguretat Social.
  • El desenvolupament d'actuacions inspectores en assumptes d'àmbit supraautonòmic de competència de l'Administració general de l'Estat, i també l’emissió dels informes que aquesta recapti en aquests supòsits.
  • La inspecció de centres de l'Administració de l'Estat, quant a les seves seus centrals o quan l'actuació excedeixi de l'àmbit provincial.
  • Les actuacions inspectores que corresponguin a programes generals, a objectius assenyalats per òrgans de la Unió Europea en l'esfera de la seva competencia.

Icono pdf  Breves notas biográficas de Elena Ruiz Cascales