Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Qui som >  Organigrama >  Subdirecció General de Relacions Institucionals I Assistència Tècnica
Gonzalo Giménez Coloma
Ver fotografía ampliada

Gonzalo Giménez Coloma

-Inspector de Trabajo y S.S.-

Paseo de la Castellana, 63 2ª planta.
28046 - MADRID
Teléfonos:
913631163
Fax: 913630682

Subdirecció General de Relacions Institucionals I Assistència Tècnica

  • La planificació i gestió dels recursos humans del sistema de la Inspecció en matèria de selecció, distribució geogràfica i sectorial, i el disseny dels plans i programes de formació, perfeccionament i promoció professional.
  • La coordinació de la relació institucional, en particular amb les comunitats autònomes, mitjançant els òrgans consultius i de treball de l'Autoritat Central de la Inspecció.
  • L'establiment, seguiment i control dels indicadors d'eficiència i eficàcia de l'actuació inspectora, i la supervisió del funcionament de les diferents unitats mitjançant un procediment d'auditoria interna.
  • L'assistència tècnica a l'actuació inspectora per mitjà d'instruccions, criteris tècnics  i consultes, en coordinació amb les autoritats competents per raó de la matèria.

(RD 343/2012 - BOE 11-2-2012 Art. 12.2)

Icono pdf  Breus notes biogràfiques