Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Benvingut al Web de la Inspecció de Treball i S.S.

  Destaquem:

 Com denunciar?  Accés formularis  On estem?  Llibre de visitesIr al apartado: ITSS es noticia...

Icono ExplorerALICANTE: Inspección de Trabajo investiga la seguridad de las motocicletas de la Policía Local...
Icono ExplorerBALEARES: El Govern e Inspección de Trabajo acuerdan colaborar con los ayuntamientos...

Nota: Els diferents enllaços que s'inclouen en aquest apartat corresponen a mitjans de comunicació externs (diverses fonts digitals). La Inspecció de Treball i S. S. no es fa responsable de la informació oferta, que solament ofereix per motius divulgatius.Treballa amb nosaltres > Convocatòries

11/04/2014  -  BOE

Publicada la Oferta de Empleo Público Año 2014El Butlletí Oficial de l'Estat del dijous dia 10, ha publicat el Reial decret 228/2014, de 4 d'abril, pel qual s'aprova l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2014.

Pel que fa als Cossos d'Inspecció, cal assenyalar el següent:


Places de nou ingrés: INSPECTORS - 15 PLACES / SOTSINSPECTORS - 38 PLACES
Places de Promoció Interna: INSPECTORS - 6 PLACES / SOTSINSPECTORS - 21 PLACES

Adjuntem el citat Reial decret per a un coneixement detallat de tota la normativa referent a les futures convocatòries.Treballa amb nosaltres> Convocatòries

04/04/2014  -  Tribunal qualificador

Oposición ingreso - Inspectores 2013Oposició Ingrés - Inspectors Tribunal 2013El qualificador del procés selectiu paràgraf Ingrés en el Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social (Ordre 1595/2013 - BOE 2013.09.02), ha fet pública la Convocatòria Per a la realizacion del 2n exercici de la oposició (Escrit) Per Els aspirants porció El Sistema d'Accés de Promoció interna (Lletra E).

DIT Exercici tindrà lloc el proper Dia 7 de maig a les 9.30 h. a l'Escola de la Inspecció de Treball i SS. -Rafael Alberti, 18- (veure Localització).

Les crides paràgraf la Lectura del Exercici si realitzaran el Dia 8 de maig (. 9,30 h i 16,00 h.), A la Sala de Juntes de la segona planta de la seu central del Ministeri d'Ocupació i SS. -Agustín de Bethancourt, 4- (veure Localització).Relleus en la Direcció general de la ITSS

02/04/2014  -  DGITSS

Begoña Bueces Gogenola

Des de la Direcció general de la ITSS s'informa que la Inspectora de Treball i Seguretat Social, Begoña Buces Gogenola, fins ara destinada en la Inspecció Provincial de Treball de Madrid com a Cap d'Equip, és des d'ahir dia 1 d'abril la nova Sotsdirectora General per a la Inspecció en matèria de Seguretat Social, Economia Irregular i Immigració en substitució de Juan José Camino Frias.

La citada Inspectora de Treball i S. S. pertany a la Inspecció des de l'any 1991 que va ingressar com a Sotsinspectora d'Ocupació i S. S. en León. A l'octubre de l'any 1998 accedeix al Cos Superior d'Inspectors de Treball i S. S., sent destinada a Biscaia.

Icono pdfConsultar breus notes biogràfiques - Begoña Buces GogenolaTreballa amb nosaltres < Convocatòries

28/03/2014  -  11.15 h. - Tribunal qualificador

Proceso selectivo - Subinspectores de Empleo y S.S. (Convocatoria año 2013)El Tribunal qualificador corresponent al procés selectiu per a ingrés en el Cos de Sotsinspectors d'Ocupació i Seguretat Social (convocat per Ordre ESS 1363/2013 - BOE 16-07-2013), ha fet pública la relació d'opositors contenint el nom i cognoms que han superat el segon exercici de l'Oposició.

Al seu torn s'informa que el tercer exercici es realitzarà el proper dia 12 d'abril de 2014, a les 9:00 hores a l'Escola de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, (Av. Rafael Alberti, nº 18). -Veure localització-Escola ITSS

26/03/2014  -  SGCR

Fotografía Jornada presentación

El dia 26 de març ha tingut lloc a l'Escola de la Inspecció de Treball i S. S. (ITSS) la Jornada de presentació del Diploma d'especialització en tècniques 3D per a la reconstrucció d'accidents laborals.

En la jornada han participat per part de la ITSS, el Sotsdirector General per a la coordinació en matèria de Relacions Laborals, Prevenció de Riscos Laborals i Mesures d'Igualtat, Rafael Martínez Mesas el Director de l'Escola ITSS, Ángel Luis Sánchez-Iglesias; així com diversos participants provinents de la Universitat de Saragossa, Escola d'Enginyeria i Arquitectura d'aquesta Universitat, Guàrdia Civil, Policia Municipal de Madrid.Treballa amb Nosaltres > Convocatòries

24/03/2014  -  BOE

Oposición InspectoresEl Butlletí Oficial de l'Estat del dissabte dia 22 de març, ha publicat la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera, pel sistema de promoció interna i pel sistema general d'accés lliure, del Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social (Convocatòria Ordre 2335/2011 - BOE 1-9-2011).

Per adquirir la condició de funcionaris de carrera hauran de prestar acte d'acatamiento de la Constitució, i prendre possessió de les seves destinacions en el termini d'un mes, a partir de l'endemà al de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Els aspirants destinats a la Comunitat Autònoma de Catalunya hauran de prendre possessió del seu nomenament dins del termini que la citada Administració Autonòmica determini, prèvia adjudicació del lloc de treball a exercir.Què fem > Estadístiques

13/03/2014  -  DGITSS

Estadisticas ITSS - Año 2013La Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, ha fet públics els quadres estadístics (amb dades provisionals), corresponents a les actuacions dutes a terme per l'organisme en el passat any 2013. S'ofereix informació sobri:

- Total d'ordres de servei finalitzades, Infraccions en acta, Import de les sancions i treballadors afectats per infraccions
- Total de visites realitzades, actes d'infracció i requeriments

- ÀREA RELACIONIS LABORALS - Ordres de servei finalitzades, Infraccions, Importi sancions, treballadors afectats per infraccions i contractes transformats en indefinits
- ÀREA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL - Ordres de servei finalitzades, Infraccions, Importi sancions, treballadors afectats per infraccions, paralitzacions i propostes de recàrrec
- ÀREA D'OCUPACIÓ I ESTRANGERIA - Ordres de servei finalitzades, Infraccions, Importi sancions, i treballadors afectats per infraccions
- ÀREA DE SEGURETAT SOCIAL - Ordres de servei finalitzades, Infraccions, Importi sancions, treballadors afectats per infraccions, importi expedients liquidatorios i altes en Seguretat Social promogudes per la Inspecció
- ALTRES ÀREES - Ordres de servei finalitzades, Obstruccions i Informes emesos per Comunitat Autònoma (Obstrucció i Informes)

Al seu torn s'ofereixen diversos Quadres-RESUMEIXEN que completen amb tot detalli l'activitat realitzada per la Inspecció de Treball i Seguretat Social a Espanya en 2013 i un INFORME sobre actuacions i resultats de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en matèria de relacions laborals, prevenció de riscos laborals i igualtat.Notícia d'interès

10/03/2014  -  16.57 h. MEySS

El Sotssecretari d'Ocupació i Seguretat Social, Pedro Llorente, i el Conseller d'Economia i Ocupació de la Junta de Castella i Lleó, Tomás Villanueva, han signat avui un conveni de col·laboració en matèria de lluita contra l'economia submergida i l'ocupació irregular, que permetrà reforçar la coordinació entre les mesures autonòmiques de lluita contra el frau i les adoptades pel Govern Central.

El Conveni té com a objectiu potenciar i millorar l'eficàcia dels mecanismes de control, i intensificar les actuacions de caràcter documental i presencial, com a instruments de dissuasió i de reacció enfront de conductes que generen competència deslleial, desprotecció social dels treballadors i evasió de cotitzacions socials derivades de les relacions laborals.Notícia d'interès

04/03/2014  -  MEySS

Convenio MEySS - Gobierno de BalearesLa ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, i el president de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, José Ramón Bauzá, van signar ahir un conveni de col·laboració en matèria de lluita contra l'economia submergida i l'ocupació irregular, que permetrà reforçar la coordinació entre les mesures autonòmiques de lluita contra el frau i les adoptades pel Govern Central.

El Conveni té com a objectiu potenciar i millorar l'eficàcia dels mecanismes de control, i intensificar les actuacions de caràcter documental i presencial, com a instruments de dissuasió i de reacció enfront de conductes que generen competència deslleial, desprotecció social dels treballadors i evasió de cotitzacions socials derivades de les relacions laborals.Legislació sobre ocupació
Normativa recent d'interès: Llei 1/2014 de Protecció dels treballadors a temps parcial i RDL 3/2014 de Mesures urgents per al foment de l'ocupació i la contractació indefinida

03/03/2014  -  BOE

El Butlletí Oficial de l'Estat del passat dissabte dia 1 de març, va publicar la Icono pdfLlei 1/2014, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l'ordre econòmic i social. La present Llei modifica importants normes de l'ordre laboral; en concret, l'article 8 de la citada Llei, modifica els articles 22, 25 i 48 del text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.

Al seu torn ha estat publicat el Icono pdfReial decret-llei 3/2014, de Mesures urgents per al foment de l'ocupació i la contractació indefinida. La present norma indica que amb efectes de 25 de febrer de 2014, quan es compleixin les condicions i requisits establerts en la mateixa, l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes es veurà reduirà, en els supòsits de contractació indefinida que s'indiquen.Normativa Seguretat Social
Publicades les bases de cotització a la Seguretat Social per a treballadors del Règim Especial del Març

19/02/2014  -  BOE

Per a un coneixement general, s'informa que el Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dia 19 de febrer ha publicat la Icono pdfOrdre ESS/234/2014, de 17 de febrer, per la qual s'estableixen per a l'any 2014 les bases de cotització a la Seguretat Social dels treballadors del Règim Especial del Mar inclosos en els grups segon i tercer.Atenció al ciutadà > Normativa

07/02/2014  -  ITSS

Normativa actualizadaAmb l'objectiu de recollir les recents modificacions legislatives efectuas en les normes referides a l'àmbit laboral, s'ha procedit a actualitzar l'apartaddo: Atenció al ciutadà > Normativa.

Entre uns altres poden consultar-se els textos totalment actualitzats de les següents normes: Estatut dels Treballadors, Llei General de la Seguretat Social, Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com les Lleis i Reglaments referits específicament a la Inspecció de Treball i S. S.Normativa d'interès
Resolució de la Tresoreria General de la S. S. - Autoritza l'ampliació del termini d'ingrés de la cotització dels nous conceptes computables (Règim General de la S. S.)

31/01/2014  -  BOE

A fi de facilitar la liquidació i ingrés de la cotització corresponent a les primeres mensualitats afectades per la modificació legal (Disposició final tercera del Reial decret-llei 16/2013), la Tresoreria General de la Seguretat Social, resol:

"Autoritzar l'ampliació del termini de liquidació i ingrés dels nous conceptes computables a la base de cotització al Règim General de la Seguretat Social i de l'import en què s'hagin incrementat altres conceptes a incloure en aquesta base, com a conseqüència de la modificació de l'article 109 del text refós de la Llei General de la S. S. per part del Reial decret-llei 16/2013, corresponents als períodes de liquidació de desembre de 2013 a març de 2014.

Els referits conceptes podran ser objecte de liquidació complementària i ingrés, sense aplicació de recàrrec o interès algun, fins al 31 de maig de 2014". Icono pdfVeure Resolució - BOE 31-1-2014Entrevista radiofònica
Entrevista a Rafael Martínez Mesas - Sotsdirector de Prevenció de Riscos Laborals (DGITSS) - Control i inspecció de bucs (Ràdio Exterior - RNE)

24/01/2014  -  RTVE - ITSS

Ahir dijous dia 23 l'edició de "Espanyols en el Mar" de Ràdio Exterior - Ràdio Nacional d'Espanya, va tractar el tema del Conveni sobre el Treball Marítim. És important destacar que aquest Conveni és un dels pilars fonamentals per a una competència lleial i unes condicions mínimes de treball a bord.

Acceder al archivo sonoro - Entrevista Radio Exterior (RNE) con Rafael Martínez Mesas (Subdirector General PRL - DGITSS)En aquesta edició d'Espanyols en la Mar van participar Rafael Martínez Mesas, Sotsdirector General per a la Coordinació en matèria de Relacions Laborals del Ministeri d'Ocupació, Pedro Otero Ramírez-Cárdenas, Inspector de Treball i Carlos Blanco Pascual, coordinador del Conveni i Inspector de Marina Mercant. 

Oferim arxiu sonor (fer clic sobre la imatge) i enllaç extern a Icono ExplorerRàdio Nacional d'Espanya.Què fem > Estadístiques

05/12/2013  -  DGITSS

Informe anual ITSS - Año 2012"La Direcció general de la Inspecció –Autoritat Central de la Inspecció de Treball i Seguretat Social- està obligada, per raons legals o exigències de gestió, a elaborar tres memòries o informes:

-la regulada en els articles 20 i 21 del Conveni 81 i articles 26 i 27 del Conveni 129 de l'OIT;
-l'establerta en els acords i programes del Comitè d'Alts Responsables de la Inspecció (SLIC) de la Unió Europea,
-la corresponent al Pla Integrat d'actuació aprovat per la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals.

L'informe que es presenta, s'ha elaborat tenint en compte els requisits de les tres instàncies assenyalades, així com els suggeriments i observacions rebudes sobre les dels anys anteriors.

Fer memòria del treball realitzat permet enriquir l'activitat futura, que rarament parteix de zero. El contingut d'aquest Informe reflecteix l'esforç de diverses administracions i d'un ampli col·lectiu de persones que han prestat el seu concurs durant l'any al fet que es refereix per fer possible complir la funció que té encomanada la ITSS. És el nostre paper saber aprofitar les bones pràctiques per consolidar-les, i ser conscients dels punts febles per superar-los, de manera que els resultats siguin cada vegada millors. Aquest document és també una contribució al fet que el transcurs dels anys ens permeti disposar de sèries estadístiques consistents".

José Ignacio Sacristán Enciso
DIRECTOR GENERAL ITSSLluita contra el frau laboral

Jose Ignacio Sacristrán Enciso (Director General ITSS)Jose Ignacio Sacristán Enciso (Director General de la Inspección de Trabajo y S.S.)

Logotipo ITSS"Una de les formes d'iniciació de l'activitat de comprovació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social és la denúncia de fets presumptament constitutius d'infracció administrativa, que per poder ser tramitada pels Caps de les Inspeccions Provincials hauran de reunir una sèrie de requisits de caràcter formal. Les denúncies que no reuneixin aquests requisits no podran ser tramitades, sense perjudici que els Caps d'Inspecció, d'acord amb la informació que hagin pogut obtenir i després de la seva corresponent anàlisi, puguin ordenar la realització d'una inspecció a un subjecte concret." (.../...). Veure comunicat complet a "Veure més"Notícia destacada

Fátima Bañez - Ministra de Empleo y S.S."La lluita contra el frau laboral ha estat sempre una prioritat per als governs, i més encara en l'actual context de difícil conjuntura econòmica. La normativa laboral espanyola ha perseguit, abans i ara, les ofertes laborals irregulars i els comportaments fraudulents.

Les reformes legislatives contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social aprovades pel Parlament l'any passat han endurit l'exercici de tals pràctiques, que poden arribar a ser constitutives de delicte. Davant una situació que menyscaba els drets dels treballadors, provoca la competència deslleial cap a la gran majoria d'empresaris que compleixen amb normalitat la legislació laboral i de Seguretat Social i posa en risc la sostenibilitat del Sistema de Pensions, cal actuar amb la major contundència" (.../...). Veure text complet a "Veure més"Lluita contra el frau laboral

Colabora con la ITSS contra el fraude laboralEs por todos conocido que el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social constituyen una de las mayores amenazas al estado del bienestar, al conculcar los derechos de los trabajadores que en un contexto de crisis económica son más vulnerables, y afectan a la competitividad de las empresas por la competencia desleal que genera para la mayoría de las empresas cumplidoras.

La Inspecció de Treball i S. S. en l'exercici de les seves funcions, planifica les seves actuacions amb l'objectiu d'aconseguir el compliment de la normativa laboral i evitar en tant que sigui possible les irregularitats laborals.

Buzón de lucha contra el fraude laboralNo obstant això per a una millor identificació de les mateixes, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, a través de la Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, posa a la disposició de tots els ciutadans un "BÚSTIA DE LLUITA CONTRA EL FRAU LABORAL" on tot aquell coneixedor d'algun incompliment de la normativa ja sigui laboral, de Seguretat Social o de Prevenció de Riscos, pot posar-ho en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), emplenant el formulari creat a aquest efecte.Preguntes Freqüents

Pregunta respuesta

L'obligació neix des del moment en què s'inicia l'activitat laboral.

Roman mentre dura l'activitat laboral, fins i tot en les situacions d'incapacitat temporal, maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.

S'extingeix quan es produeix el cessament en la prestació de serveis, sempre que la comunicació de la baixa del treballador a l'Adreça Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administració de la mateixa s'efectuï en la forma i terminis establerts.
(Veure contestació completa -nº 4- a "Veure més")

-Consultar normativa ITSS relacionada en: Atenció al ciutadà > Normativa i documentacióNoticia destacada

Campaña UE - PRL

 

 


L'Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball (EU-OSHA) ha iniciat una campanya denominada: "Treballs saludables 2012-2013, Treballant junts per a la prevenció de riscos" en la qual s'encoratja a directius, treballadors i altres parts interessades a unir forces per a la millora de la seguretat i la salut.

Aquesta campanya està coordinada per la citada Agència Europea i la resta de socis Estats membres de la UE a més d'altres països i s'organitza de manera descentralitzada, estant concebuda per ajudar a les autoritats nacionals, les empreses, les organitzacions, els directius, els treballadors i els seus representants i altres parts interessades a treballar junts per millorar la seguretat i la salut en el treball.

Des de la Direcció general de la ITSS es convida a consultar detenidamente tots els continguts que apareixen en l'enllaç que s'acompanya a aquesta notícia.Novetat editorial
La Inspecció de Treball enfront del frau en les prestacions de Seguretat Social (format PDF i EPUB - Llibre electrònic)

Novedad editorial MEySSEl Ministeri d'Ocupació i S. S. ha inclòs en l'apartat de publicacions del seu lloc Web i entre les novetats editorials, una publicació editada pel seu centre de publicacions de gran interès en relació amb les funcions de la ITSS. L'obra es titula: La Inspecció de Treball enfront del frau en les prestacions de Seguretat Social.

L'obra versa sobre la forma de determinades pràctiques qualificades com a fraudulentes, que tenen per objecte l'obtenció indeguda de prestacions de la Seguretat Social, centrant-se sobretot, en la descripció i en els mitjans de comprovació de tals conductes, així com en la seva plasmació a través de les corresponents propostes d'Actes d'Infracció.

 Icono ExplorerEnlace a sitio Web MEySS - Publicaciones - Novedades

Nota: Aquesta novetat editorial pot adquirir-se en format electrònic a través del Grup Editorial el Dret. Els interessats poden consultar la següent pàgina: Icono Explorerwww.elderecho.com/publicacionesDocumentació ITSS

Portada "Guía actuaciones ITSS -Seguridad Vial en las empresas-Sota l'adreça d'Adrián González Martín, Sotsdirector General per a la Coordinació en matèria de relacions laborals, prevenció de riscos Laborals i mesures d'Igualtat, de la Direcció general de la Inspecció de Treball i S. S. s'ha elaborat la GUIA PER A les ACTUACIONS DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I S. S. EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIAL EN LES EMPRESES.

Per a un coneixement general s'ofereix aquesta Guia que al seu torn quedarà inclosa en apartat: Atenció al ciutadà > Documentació > Informació ITSSUtilitat > Seguretat social
Web de la Seguretat Social: Enllaci a "Preguntes freqüents"

logoSeguridadSocial Per considerar-ho d'interès, a continuació s'ofereix un enllaç al WEB de la Seguretat Social, en concret a un bloc de respostes a aquelles consultes més freqüents referides a les competències d'aquest Organisme, que estan classificades en diferents seccions per facilitar la seva cerca.

- Enllaç extern: Web de la Seguretat Social - Preguntes FreqüentsAviso - Traducció

Aviso... En la traducció dels continguts
d'aquesta Web, s'ha utilitzat
un traductor automàtic


Enllaç d'interès - Igualtat

Assessorament per a Planes
    d'Igualtat - Ministeri de
   Sanitat, Serveis Socials 
           i Igualtat  
  

        Igualdad - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
www.igualdadenlaempresa.es

Icono pdfBoletín Igualdad nº 11
Icono pdfBoletín temático Igualdad
(Director General ITSS - Pág. 23)


Bústia "Lluita contra el Frau Laboral" - Collabora amb la Inspecció de Treball i S.S.

   Ir a información sobre: Buzón de lucha contra el Fraude Laboral... colabora con la ITSS


Tauló electrònic Edictes

   Acceso al Tablón de Edictos de la Inspección de Trabajo y S.S.
     -Notificació d'actes-
Calmi electrònica MEySS


ITSS: Llibre de Visites-i

Enllaç a LVE
Proyecto CIBELES (SLIC)

Proyecto Cibeles

 


ESCOLA ITSS

escuela destacado
Serveis al ciutadà

Enlace a Servicios de la Administración electrónica - Gobierno de España 


CONVENIS COL·LECTIUS

Búsqueda Convenios Colectivos - MEySS


Programa d'interès

Logotipo PREVEA


Queixes i Suggeriments MEySS

Adjudica- Veure Informació

- Formulari Queixes


Organització Internacional del Treball (ONU-OIT)

Enllaç a OIT 
    Normes Internacionals