Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Benvingut al Web de la Inspecció de Treball i S.S.

  Destaquem:

Contenidos destacados

 Ir a documento: Ley 23/2015 Ley Ordenadora del Sistema de la Inspección de Trabajo y S.S. (BOE 22-7-2015) Ver video Campaña - ITSS -Nueva Ley ordenadora- informe_2014 
(fer clic sobre cadascuna de les imatges)

Contenidos destacadosCom denunciar? Accés formularis On estem? Llibre de visitesNUEVOS VIDEOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO (30 de junio)

Enlace a video "Caída a pozo"          Nuevos videos          Video "Sepultamiento zanja"Trabaja con nosotros > Convocatorias

29/06/2016  -  DGITSS - S.G. Rel. Instituc. y Asist. Técnica

Imagen OposicionesA efectos meramente informativos, para facilitar, en la medida de lo posible, la preparación de los aspirantes, y sin perjuicio de las modificaciones que pudieran producirse en la convocatoria definitiva que se publique en el BOE, se adjunta el programa del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

Las alteraciones en dicho programa responden a la necesidad de adaptar el programa al sistema de preguntas por epígrafes (no afectando en este supuesto al contenido de los temas) y adecuar el mismo a la normativa vigente en el momento de celebración de dichos ejercicios.

El programa para el ingreso por el sistema general de ACCESO LIBRE se incluye en el Icono PDFAnexo I.

El programa para el ingreso por el sistema de PROMOCIÓN INTERNA (LETRA E), se incluye en el Icono PDFAnexo IIOposicions Cos d'Inspectors

27/06/2016  -  Tribunal qualificador

Es publicà les Llistes definitives de les Qualificacions obtingudes pels opositors per ordre  Icono PDFALFABÉTICO y por Icono PDFPUNTUACIÓN, tant de torn lliure de Com de promoció interna, que han participat i superat Tot el Procés selectiu per a l'Accés al cos superior d'inspectors de Treball i Seguretat Social de l'Any 2014 (Ordre ESS / 1567/2014, de 26 d'agost, BOE de 3 de setembre).24/06/2016  -  Tribunal qualificador

Imagen Oposiciones InspecciónEl Tribunal qualificador del Procés selectiu al cos superior d'inspectors de Treball i Seguretat Social, convocat per Ordre ESS / 1567/2014, de 26 d'agost (BOE de 3 de setembre), Una Vegada Fet l'Supòsit definitiva del Curs selectiu Corresponent al Procés selectiu, el procedeix a publicar les  Icono PDFcalificaciones obtenidas a el mateix pels opositors.Treballa amb nosaltres> Convocatòries

24/06/2016  -  Tribunal calificador

Imagen oposociones Inspectores de TrabajoDesprés de la Sessió pública d'Obertura de pliques Que ha Tingut Lloc El dia 24 de juny de 2016 a l'Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, el Tribunal Qualificador del Procés selectiu per a l'ingrés en el cos d'inspectors de Treball i Seguretat Social convocat per Ordre ESS / 1774/2015, de 31 de juliol (BOE 2015.03.09), fa públiques les Icono PDFlistado de los aspirantes, de accés lliure i promoció interna, d'han superat que el tercer exercici de dit procés selectiu.

Asimismo se anuncia la Icono PDFconvocatoria del cuarto ejercicio de idiomas (Accés lliure i promoció interna) a la seu de l'Escola de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (Av. Rafael Alberti, 18) i elIcono PDFnombramiento de asesores especialistas del Tribunal paràgraf col·laborar en la seva realització.Treballa amb nosaltres> Convocatòries

23/06/2016  -  Tribunal qualificador

Imagen aprobadosEn relació amb la convocatòria de les proves selectives per a l'ingrés en el cos de subinspectors Laborals, Escala d'Ocupació i Seguretat Social, Ordre ESS / 1773/2015, de 31 de juliol (BOE 2015.09.03), i després de la sessió d'obertura de pliques que ha tingut lloc el dia 23 de juny a les 8:30 hores a l'Escola de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, es remet Icono PDFlistado conteniendo el nombre y apellidos dels opositors que han superat el tercer exercici de l'oposició.Notícia d'interès

23/06/2016  -  SGAG

Imagen Acto entrega de diplomas

Dimarts passat dia 14 de juny a les 17:00 hores , va tenir lloc l'acte de lliurament de diplomes a la XXVII promoció de subinspectors Laborals , escala d'Ocupació i Seguretat Social.

L'acte va ser presidit pel subsecretari d'Ocupació i Seguretat Social D. Pedro Llorente Cachorro, el secretari general tècnic D. Pablo Hernández - Lahoz Ortiz i el director general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social D. José Ignacio Sacristán Enciso.Novetats
Guia tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels llocs de treball

21/06/2016  -  DGITSS - INSHT

Guía TécnicaGuia tècnica L'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball elabora i manté actualitzada aquesta guia tècnica de caràcter no vinculant per a l'avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels llocs de treball.

Aquesta Guia, actualitzada a març de 2015, proporciona criteris i recomanacions que poden facilitar als empresaris i als responsables de prevenció la interpretació i aplicació de l'esmentat Reial decret, especialment pel que fa a l'avaluació de riscos per a la salut dels treballadors involucrats i pel que fa a mesures preventives aplicables.

Icono PDFGuía técnica para la evaluación y la prevención de los riesgos relativos a la utilización de los lugares de trabajo
Icono Internet ExplorerEnlace a Guía Técnica - INSHTcriteri Tècnic
Criteri Tècnic nº 97/2016 sobre el desplaçament de treballadors en el marc d'una prestació de serveis transnacional

16/06/2016  -  DGITSS

Des de la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social es fa públic elIcono PDFCriterio Técnico nº 97/2016 sobre el desplaçament de treballadors en el marc d'una prestació de serveis transnacional.

Donat el temps transcorregut des de l'adopció del Criteri Tècnic 42/2005, l'experiència adquirida des de llavors en la seva aplicació i la necessitat d'incorporar a l'actuació inspectora criteris, principis i regles d'actuació continguts en la recent Directiva 2014/67, resulta oportú procedir a la substitució d'aquest Criteri Tècnic per un de nou que reculli les actualitzacionsNormativa i Documentació

15/06/2016  -  DGITSS

Imagen apartado "Convenios de Cooperación Internacional"Des de la Subdirecció General de Relacions Institucionals i Assistència Tècnica es comunica la inclusió en l'apartat d'Atenció al Ciutadà> Normativa i Documentació, de Una Nova section Sota el títol de Convenis de Cooperació Internacional, Dins el Com es troben els Convenis de Cooperació de la inspecció de Treball i Seguretat Social amb les Inspeccions de Portugal, França, Polònia i Romania.Nota informativa

14/06/2016  -  Escola ITSS

Video aplastamiento por cargaEl passat dia 29 de març es va publicar, tant al Portal ITSS com en la pàgina WEB ITSS, un estudi elaborat a la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social sobre la caracterització d'accidents de treball mortals a l'any 2015, estudi la base empírica procedia del contingut de les investigacions d'accidents de treball mortals portades a terme pels inspectors de treball i Seguretat Social en dit any. Més concretament, dels accidents de treball mortals de caràcter traumàtic (exclosos els accidents de trànsit).(Icono Internet ExplorerVer noticia relacionada de 29 de marzo)

L'estudi ofereix informació d'alt interès preventiu, no només sobre les causes típiques dels accidents, segons la terminologia tradicional (caigudes d'altura, aixafades, contactes elèctrics ...) dels accidents, sinó en particular, sobre les situacions o contextos en què aquests accidents esdevenen, el que permet disposar d'un coneixement més complet de la sinistralitat per enfocar més convenientment l'acció preventiva

La informació d'aquest estudi es complementa ara amb la posada a disposició a través de les pàgines web del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social d'una sèrie de vídeos sobre els supòsits més freqüents d'accidents de treball investigats per la Inspecció. Aquests vídeos s'han elaborat per part de l'Escola de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en principi per a la seva utilització en l'àmbit dels cursos de formació del personal inspector. Tanmateix, la seva difusió general es considera de gran interès precisament perquè s'originen en el context de situacions perilloses que es produeixen amb certa freqüència. Els vídeos refereixen amb senzillesa i claredat el relat de fets de l'accident, amb animacions gràfiques que el representen, el procés d'investigació de l'accident, les deficiències organitzatives o de seguretat que es troben en la gènesi causal del mateix i finalment, la relació de mesures preventives que l'haguessin evitat. Periòdicament s'aniran penjant de la pàgina WEB i del Portal ITSS els referits vídeos amb la idea d'anar conformant una plataforma on-line d'accidents de treball més freqüents.

Aquestes accions s'emmarquen en l'àmbit de l'Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball 2015-2020, així com en la Campanya Ibèrica d'Accidents de Treball que la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, juntament amb la AUTORITATS d' Condicioes de Trabalho de Portugal, ha acordat per al bienni 2016-2017..Nota informativa

08/06/2016  -  S. G. Coord. en matèria RRLL, PRL i Mesures Igualtat

Imagen Autoridad PortugalEn el si de l'Acord Marc d'Intercanvi d'informació i Cooperació Entre les Inspeccions de Treball Espanyola i Portuguesa de 3 d'octubre de 2003, la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i la AUTORITATS paràgraf com Condições do Trabalho (ACT) de Portugal Han acordat per al bienni 2016-2017 La Posada en Marxa d'Una Campanya Ibèrica d'Accidents de Treball.

Les satisfactòries: conclusions obtingudes en la Campana Conjunta celebrada en L'any 2015 Relativa a la maquinària en el sector agrícola de han Portat 1 acordar la Realització of this Nova Campanya.

 Informació estadística Seguretat Social

19/05/2016  -  MEySS

Atención al ciudadano > Normativa y documentación > Otra documentación

EstadísticasIcono pdfAfiliación de Extranjeros a la Seguridad Social (Abril)
Icono Internet ExplorerVer noticia MEYSS

 Treballa amb nosaltres > Convocatòries

18/05/2016  -  Tribunal qualificador

Procesos selectivos - ITSSEl Tribunal qualificador corresponent al procés selectiu per a ingrés en el Cos Superior d'Inspectors de Treball i S. S. (Ordre ESS 1774/2015 - BOE 3-9-2016), fa pública laIcono pdfRelació d'opositors aprovats en el segon exercici de la fase d'oposició (Prom. interna - Lletra E).

Així mateix esIcono pdfconvoca als opositors, tant d'accés lliure com de promoció interna, que han superat el segon exercici de la fase d'oposició, per a la realització del tercer, que, de conformitat amb l'Annex I de la convocatòria consistirà en la “emissió d'un informe o resolució per escrit, durant un termini màxim de quatre hores, de diverses qüestions o plantejaments basats en diferents supòsits d'inspecció”.

L'exercici se celebrarà el dia 27 de maig de 2016 a les 9.30 h, a l'Escola de la Inspecció de Treball i S. S., Av. de Rafael Alberti número 18, Madrid. (Veure localització)Treballa amb nosaltres> Convocatòries

28/04/2016  -  DGITSS

La Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, fa pública amb caràcter merament informatiu i sense perjudici de les modificacions que puguin produir-se com a conseqüència de la tramitació de la Convocatòria del procés selectiu per a l'ingrés en el cos de subinspectors Laborals pertanyents a la escala de Seguretat i Salut Laboral, la següent Icono pdfNOTA INFORMATIVA.Notícia d'interès

22/04/2016  -  DGITSS - MEySS

Clausura I JornadaLa ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, va ressaltar ahir dia 21 a l'Escola de la ITSS, que l'esforç de tots està donant resultats i ha posat com a exemple les actuacions dutes a terme en matèria de lluita contra el frau en l'ocupació ia la Seguretat Social, l'impacte econòmic global des de l'any 2012 s'estima en 15.371.000 d'euros ".

Durant l'acte de cloenda de la I Jornada de Formació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i Servei Jurídic de Seguretat Social, la ministra ha anunciat que les 879.270 inspeccions realitzades en matèria d'ocupació irregular han permès aflorar 353.300 llocs de treball en aquest període.

Entre gener de 2012 i març de 2016, gràcies a les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, s'han transformat 186.833 contractes temporals en indefinits.

L'activitat de la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha permès detectar més de 5.000 empreses fictícies en lluita contra el frau així com empreses sense activitat real que es van crear amb l'objecte de facilitar l'accés indegut a prestacions, i aflorar més de 125.000.Información de interés

29/03/2016  -  DGITSS - SG RRLL. PRL. y medidas de Igualdad

Accidentes de Trabajo -Informe ITSS-La normativa española de prevención de riesgos laborales establece que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social debe de investigar todos aquellos accidentes que sean calificados como graves, muy graves y mortales y también aquellos accidentes calificados como leves que, por sus características o por los sujetos afectados, se considere necesario (artículo 9.1,d) de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, LPRL).


Dirección General ITSSEstas investigaciones contienen una gran cantidad de información sobre la siniestralidad laboral, que debidamente tratada y analizada permite caracterizar las causas concretas de los accidentes de trabajo para poder, posteriormente, planificar diferentes actuaciones preventivas.

Con este objetivo, desde la Dirección General de la Inspección de Trabajo, se ha procedido a analizar el contenido de las investigaciones de accidentes de trabajo mortales llevadas a cabo por los inspectores de trabajo y Seguridad Social en el año 2015. Y más concretamente, de los accidentes de trabajo mortales de carácter traumático (excluidos los accidentes de tráfico). -VER DOCUMENTOS ADJUNTOS-Enlace de interés relacionado: INSHT - "Base de datos de accidentes de trabajo investigados"

Base de datos de accidentes de trabajos investigados (INSHT)La Base de datos: ACCIDENTES DE TRABAJO INVESTIGADOS (del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo - INSHT), está orientada a ofrecer información de situaciones de trabajo peligrosas con fines preventivos. En ella se describen situaciones de trabajo reales en las que se han producido o se pueden producir daños a la salud de los trabajadores, identificando los elementos más relevantes para su prevención, así como las medidas preventivas adecuadas.
 Trabaja con nosotros

22/03/2016  -  BOE - DGITSS

ITSSOferta de Empleo Público - Año 2016Per a coneixement general s'informa, que el Consell de Ministres del divendres dia 18 de març va aprovar el Reial decret corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2016 -Icono pdfBOE 22-3-2016

En referència al Sistema de *Inspeccion de Treball i Seguretat Social, s'autoritza la dotació de les següents places:

*Inspectors de Treball i S. S.: 34 places d'accés lliure i 8 de promoció interna
*Sotsinspectors Laborals, Escala de S. S. i Salut Laboral (Llei 23/2015): 50 places d'accés lliure
*Sotsinspectors Laborals Escala d'Ocupació i S. S.: 30 places d'accés lliure i 4 de promoció interna

Les places proposades per les Comunitats Autònomes que han rebut la transferència orgànica del personal inspector i sotsinspector i que se sumaran a la convocatòria de l'Administració General de l'Estat són:

Comunitat Autònoma del País Basc:
*Inspectors de Treball i S. S.: 1 plaça d'accés lliure

Comunitat Autònoma de Catalunya:
*Inspectors de Treball i S. S.: 10 places d'accés lliure
*Sotsinspectors Laborals, Escala d'Ocupació i S. S.: 8 places d'accés lliureNotícia d'interès

07/03/2016  -  Escola ITSS

Distinción Escuela ITSS

El passat dissabte 5 de març, durant un acte celebrat a Segòvia en el marc incomparable a l'Acadèmia d'Artilleria (anteriorment Reial Col·legi d'Artilleria constituït al maig de 1764 sobre l'antiga seu del Convent de Sant Francesc) el Consell General de Relacions Industrials i Ciències del Treball va fer entrega a D. Àngel Luis Sánchez Iglesias, com a Director de l'Escola de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, de la Creu dels Serveis Distingits a les Relacions Industrials i les Ciències del Treball, màxima distinció atorgada per l'esmentat Consell , pels "excepcionals mèrits que concorren en la Institució de l'Escola de la ITSS".

Prèviament, i durant l'exposició de diverses ponències impartides en les Jornades de lliurament dels Premis Preveure 2015 , el director de l'Escola de la ITSS va presentar i va exposar la ponència titulada " la normativa de prevenció de riscos laborals i les seves mancances " , desenvolupada amb motiu del recent 20 aniversari de la publicació de la Llei de P.R.L.Escola ITSS > Novetats

23/02/2016  -  Escola ITSS

Hacer clic para visualizar video informativo - Escuela ITSSEl passat 13 de novembre de 2015 es va celebrar a Luxemburg la 69ª edició del "Dia Temàtic del Comitè d'Alts Responsables de la Inspecció de Treball" (*SLIC) sota el Títol “Formació i Reclutament dels Inspectors de Treball: iniciativa sobre una acció a nivell europeu”.

Video informativo - Escuela ITSSL'Escola de la Inspecció de Treball de Treball i Seguretat Social va participar activament en la seva celebració amb diverses intervencions, per una de les quals es va gravar aquest vídeo a la seu de l'Escola en el qual es fa un breu resum no només de la seva organització sinó també de l'activitat que exerceix.

Nota: El video quedarà arxivat de forma permanent en: Escola *ITSS > Novetats > VideosContinguts Web ITSS

12/11/2015  -  Escola ITSS

Conoce el nuevo apartado...Per a un major i millor coneixement de les funcions i comeses dutes a terme per l'Escola de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, els seus responsables han procedit a reordenar els continguts de l'apartat situat en aquesta pàgina Web.

La informació ha quedat dividida en tres àrees: CONEIX-NOS, ÀREES DE TREBALL (Formació inicial, Formació Permanent i Àrea d'Estudis) I NOVETATS.

Escuela ITSSLa Direcció general de la ITSS coneix la NECESSITAT que el sistema de la Inspecció estigui integrat per funcionaris amb formació i CONEIXEMENTS ACTUALITZATS, adaptats a la diversitat de comeses i especialització funcional propis de la funció inspectora, pel que resulta de la major transcendència comptar amb una institució que pugui, d'una banda, dur a terme les tasques necessàries per a la formació, així com per promoure l'estudi, la investigació i la reflexió sobre les noves situacions que es plantegen, amb la participació dels diversos operadors socials.

La creació d'una Escola per als funcionaris del sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social s'emmarca en la idea de POTENCIAR EL SISTEMA, tant en mitjans humans com en l'augment de recursos materials; tot això a fi de poder respondre als reptes i a les exigències socials.Informació d'interès

23/10/2015  -  DGITSS

Informe Anual 2014La Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social fa públic elIcono PDFInforme Anual de la Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent a l'any 2014.

La Direcció general de la Inspecció –Autoritat Central de la Inspecció de Treball i Seguretat Social- per raons legals o exigències de gestió, deu elaborar tres memòries o informes: la regulada en els articles 20 i 21 del Conveni 81 i articles 26 i 27 del Conveni 129 de la *OIT; l'establerta en els acords i programes del Comitè d'Alts Responsables de la Inspecció (*SLIC) de la Unió Europea, i la corresponent al Pla Integrat d'actuació aprovat per la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals.

L'informe que es presenta, s'ha elaborat tenint en compte els requisits de les tres instàncies assenyalades, així com els suggeriments i observacions rebudes sobre les dels anys anteriors.

Arxivado en: Què fem > EstadístiquesPreguntes Freqüents

Pregunta respuesta

L'article 21.6 de la Llei 23/2015, (BOE de 22 de julio), Ordenadora del sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social, estableix:

“Els funcionaris actuantes estendran diligència per escrit de cada actuació que realitzin en ocasió de les visites als centres de treball o de les comprovacions efectuades mitjançant compareixença del subjecte inspeccionat en dependències públiques.

Mitjançant Ordre del titular del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social es determinaran els fets i actes que hagin d'incorporar-se a les diligències, el seu format i la seva remissió als subjectes inspeccionats, tenint en compte que, en tant que sigui possible, s'utilitzaran mitjans electrònics i que no s'imposaran obligacions als interessats per adquirir o diligenciar qualsevol classe de llibres o formularis per a la realització d'aquestes diligències”

No obstant això, en el cas de l'empresa que compti amb Llibre de Visites, les diligències se seguiran practicant en els mateixos, per la qual cosa haurien de mantenir-se a la disposició dels funcionaris actuantes, tenint en compte que aquest manteniment no suposa en cap cas carrega administrativa alguna per als administrats, que ja van adquirir i van habilitar els seus corresponents llibres de visites.

Sense perjudici de l'anterior, es recorda l'obligació de conservar els llibres de visites esgotats, d'acord amb el previst en la Resolució d'11 d'abril de 2006, sobre el Llibre de visites de la Inspecció de Treball i Seguretat social, vigent en el que no contradigui o s'oposi a la nova Llei 23/2015, de 21 de juliol.

-Consultar normativa ITSS relacionada en: Atenció al ciutadà > Normativa i documentacióNueva Ley Ordenadora del Sistema de la ITSS
Soledad Ramos, Begoña Buces, Elena Ruiz, Pedro Llorente (Subsecretario), Fátima Báñez (Ministra), Jose Ignacio Sacristán, Graciela de Andrés, Ángel Luis Sanchéz-Iglesias, Rafael García y Gabriel Álvarez (Gabinete Subsecretario)
(Veure imatge ampliada)

Logotipo ITSSEl Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dimecres dia 22, ha publicat laIcono pdfLLEI 23/2015, de 21 de juliol, ORDENADORA DEL SISTEMA D'INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL.

La present Llei entra en vigor el dia 23 de juliol

Queda derogada la Llei 42/1997, de 14 de novembre, Ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la disposició final primera de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació, així com quantes altres disposicions s'oposin a l'establert en la present llei. Les normes reglamentàries actualment en vigor continuaran sent aplicable, en tant no contradiguin o s'oposin a la present llei, fins a tant es procedeixi a la seva derogació o modificació per les normes previstes en la disposició final tercera.

A la seu central del Ministeri d'Ocupació i S. S., ha tingut lloc la presentació d'aquesta Llei. La mateixa ha estat clausurada per part de Fátima Báñez, Ministra d'Ocupació i S. S.
Ver video Campaña de lucha contra el fraude laboral
Veure VIDEO
Campaña "Lluita contra el frau laboral" (amb so)

Icono pdfVeure resum d'imatges de l'acte (DGITSS)
Icono ExplorerEnllaç a notícia del Gabinet de Premsa MEySS (22-7-2015)
Icono ExplorerAnar a Nota de Premsa (MEySS)
Icono ExplorerAnar a fotogalería (MEySS)Document de treball

La Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a proposta de la Sotsdirecció General de Relacions Institucionals i Assistència Tècnica, en la seva condició d'Autoritat Centralk de la ITSS, ha dictat el següent Criteri Tècnic en matèria de contractació temporal:

Icono pdfCRITERI TÈCNIC ITSS nº 95/2015 en matèria de CONTRACTACIÓ TEMPORAL (8-4-2015)

En el desenvolupament d'aquest CT s'aborden els següents continguts:

-Contracte d'obra o servei determinat, -Contracte eventual per circumstàncies de la producció, -Contracte d'interinitat, -Regles comunes, -Transformació de contractes temporals en indefinits, -Irregularitats administratives més freqüents, -Contracte de relleu, -Contracte eventual primer ocupació, -Contracte temporal de foment de l'ocupació de persones amb discapacitat i Mesures derivades de l'actuació inspectora.Informació d'interès
Programa sobre Administració i Inspecció del Treball - Organització Internacional del Treball

Organización Internacional del TrabajoEn el curs dels últims anys l'administració i la Inspecció del Treball han vingut generant un interès creixent tant a escala nacional com internacional. Això part de la consciència que han pres els governs que en un món globalitzat l'administració del treball es va transformar en un actor clau en l'elaboració i implementació de les polítiques econòmiques i socials.

El Icono Explorer - Enlace InternetPrograma sobre Administració i Inspecció del Treball (LAB / ADMIN) té com a objectiu ajudar als responsables de l'OIT en la promoció del treball decent a través de l'enfortiment del mecanisme d'administració del treball, inclosa la Inspecció del Treball, i fer-los més eficaços (Veure enllaços i recursos d'interès - OIT).

Icono Explorer - Enlace InternetGuia de recursos sobre la Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetPerfils Nacionals d'Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetDiagnòstics de país sobre la situació de la Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetInspecció del Treball a la Xina: "L'Administració en Xarxes Bessones"
Icono Explorer - Enlace InternetSancions de la Inspecció del Treball: Legislació i pràctica dels sistemes nacionals d'ITLluita contra el frau laboral

Jose Ignacio Sacristrán Enciso (Director General ITSS)Jose Ignacio Sacristán Enciso (Director General de la Inspección de Trabajo y S.S.)

Logotipo ITSS"Una de les formes d'iniciació de l'activitat de comprovació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social és la denúncia de fets presumptament constitutius d'infracció administrativa, que per poder ser tramitada pels Caps de les Inspeccions Provincials hauran de reunir una sèrie de requisits de caràcter formal. Les denúncies que no reuneixin aquests requisits no podran ser tramitades, sense perjudici que els Caps d'Inspecció, d'acord amb la informació que hagin pogut obtenir i després de la seva corresponent anàlisi, puguin ordenar la realització d'una inspecció a un subjecte concret." (.../...). Veure comunicat complet a "Veure més"Notícia destacada

Fátima Bañez - Ministra de Empleo y S.S."La lluita contra el frau laboral ha estat sempre una prioritat per als governs, i més encara en l'actual context de difícil conjuntura econòmica. La normativa laboral espanyola ha perseguit, abans i ara, les ofertes laborals irregulars i els comportaments fraudulents.

Les reformes legislatives contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social aprovades pel Parlament l'any passat han endurit l'exercici de tals pràctiques, que poden arribar a ser constitutives de delicte. Davant una situació que menyscaba els drets dels treballadors, provoca la competència deslleial cap a la gran majoria d'empresaris que compleixen amb normalitat la legislació laboral i de Seguretat Social i posa en risc la sostenibilitat del Sistema de Pensions, cal actuar amb la major contundència" (.../...). Veure text complet a "Veure més"Lluita contra el frau laboral

Colabora con la ITSS contra el fraude laboralEs por todos conocido que el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social constituyen una de las mayores amenazas al estado del bienestar, al conculcar los derechos de los trabajadores que en un contexto de crisis económica son más vulnerables, y afectan a la competitividad de las empresas por la competencia desleal que genera para la mayoría de las empresas cumplidoras.

La Inspecció de Treball i S. S. en l'exercici de les seves funcions, planifica les seves actuacions amb l'objectiu d'aconseguir el compliment de la normativa laboral i evitar en tant que sigui possible les irregularitats laborals.

Buzón de lucha contra el fraude laboralNo obstant això per a una millor identificació de les mateixes, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, a través de la Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, posa a la disposició de tots els ciutadans un "BÚSTIA DE LLUITA CONTRA EL FRAU LABORAL" on tot aquell coneixedor d'algun incompliment de la normativa ja sigui laboral, de Seguretat Social o de Prevenció de Riscos, pot posar-ho en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), emplenant el formulari creat a aquest efecte.Utilitat > Seguretat social
Web de la Seguretat Social: Enllaci a "Preguntes freqüents"

logoSeguridadSocial Per considerar-ho d'interès, a continuació s'ofereix un enllaç al WEB de la Seguretat Social, en concret a un bloc de respostes a aquelles consultes més freqüents referides a les competències d'aquest Organisme, que estan classificades en diferents seccions per facilitar la seva cerca.

- Enllaç extern: Web de la Seguretat Social - Preguntes FreqüentsAviso - Traducció

Aviso... En la traducció dels continguts
d'aquesta Web, s'ha utilitzat
un traductor automàtic


Collabora amb la Inspecció...

Buzón de Fraude Laboral


ESCOLA ITSS

Apartado "Videos accidentes de trabajo"

escuela destacado 


Informació i Atenció Administrativa - MEYSS

Información y atención administrativa - MEYSS


Tauló electrònic Edictes

   Ir al Tablón Edictal Único - BOE
Información TEU - BOE
Preguntas Frecuentes

Ir a BOE - Búsquedas Tablón Edictal Único
Búsquedas Anuncios TEU

Acceso al Tablón de Edictos de la Inspección de Trabajo y S.S.
      -Notificación de actos-
    Sede electrónica MEySS


Serveis al ciutadà

Portal de la Transparencia (Ministerio de la Presidencia)

  Información Administraciones:
Enlace a Punto de acceso general 

Acceso electrónico serv. públicos:
    Enlace a Acceso electrónico ciudadanos


Enllaç d'interès - Igualtat

Assessorament per a Planes
d'Igualtat - Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials
i Igualtat

Igualdad - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Icono pdfBoletín Igualdad nº 33
"Norm. y políticas" (May-16)
Destacado...

Icono pdfBoletín Igualdad
"Día de Europa (9-5-2016)"

Icono pdfBoletín Igualdad nº 32
"Conceptos básicos" (Abr-16)

Icono pdfNoticia: TOLEDO: El equipo de la Inspección Territorial de Trabajo de Castilla – La Mancha se capacita en... (4-5-2016)

Icono ExplorerESTUDIOS Y
 MONOGRAFÍAS - IGUALDAD


Portals SEGURETAT I SALUT LABORAL - INSHT

Accede a los portales temáticos INSHT


Proyecto CIBELES (SLIC)

Proyecto Cibeles


CONVENIS COL·LECTIUS

Búsqueda Convenios Colectivos - MEySS


Programa d'interès

Logotipo PREVEA


Queixes i Suggeriments MEySS

Adjudica- Veure Informació

- Formulari Queixes