Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Benvingut al Web de la Inspecció de Treball i S.S.

  Destaquem:

Contenidos destacados

 Ir a documento: Ley 23/2015 Ley Ordenadora del Sistema de la Inspección de Trabajo y S.S. (BOE 22-7-2015)                    Ver video Campaña - ITSS -Nueva Ley ordenadora-  
(fer clic sobre cadascuna de les imatges)

Contenidos destacadosCom denunciar? Accés formularis On estem? Llibre de visitesTreballa amb nosaltres > Convocatòries

13/09/2016  -  BOE

El Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dia 13 de setembre, ha publicat les convocatòries dels processos selectius per a ingrés en els següents Cossos d'Inspecció:

Procesos selectivos ITSSIcono pdfOrden ESS 1460/2016, per la qual es convoca procés selectiu per a ingrés, pel sistema general d'accés lliure (45 places) i per promoció interna (8 places), en el Cos Superior d'INSPECTORS DE TREBALL I S. S.

Icono pdfOrden ESS 1458/2016, per la qual es convoca procés selectiu per a ingrés, pel sistema general d'accés lliure (38 places) i per promoció interna (4 places), en el Cos de SOTSINSPECTORS LABORALS, Escala d'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

Icono pdfOrden ESS 1459/2016, per la qual es convoca procés selectiu per a ingrés, pel sistema general d'accés lliure (50 places), en el Cos de SOTSINSPECTORS LABORALS, Escala de SEGURETAT I SALUT LABORAL

Tots aquells interessats a participar en aquests processos selectius, hauran de presentar la corresponent sol·licitud i complir els requisits especificats en cada convocatòria (veure detalls en arxius adjunts).Informació estadística ocupació

22/09/2016  -  MEySS

Atenció al ciutadà > Normativa i documentació > Una altra informació

EstadísticasIcono pdfAfiliación de Extranjeros a la Seguridad Social (Agosto)
Icono Internet ExplorerVer noticia MEYSSNovetat legislativa

13/09/2016  -  SGAG (DGITSS) - BOE

El Butlletí Oficial de l'Estat del dilluns dia 12 de setembre, ha publicat laIcono pdfOrden ESS 1452/2016, de 10 de juny, per la qual es regula el MODEL DE DILIGÈNCIA D'ACTUACIÓ de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Icono ExplorerVer Noticia MEySS (Gabinet Premsa)

La citada ordre ministerial entra en vigor el dia 13 de setembre.Escola ITSS

13/09/2016  -  Escola ITSS

Promoción Inspectores de Trabajo y S.S.

L'última promoció d'Inspectors de Treball i Seguretat Social (Ordre ESS/1567/2014, de 26 d'agost) que va superar el Curs Selectiu en l'Escola de la Inspecció de Treball i Seguretat Social el passat mes de juny, van començar ahir dilluns dia 12 de setembre el període de pràctiques en les seues respectives Comunitats Autònomes i Províncies de residència.Normativa d'Interès
Pla d'Anual de Política d'Ocupació per a 2016 - Objectius Assolir una

31/08/2016  -  BOE

Per Un coneixement en general, s'informa que El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 31 d'agost, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Ocupació, per la qual es publica l'acord del Consell de Ministres de 5 d'agost de 2016, per el que es aprova el Icono pdfPlan Anual de Política de Empleo para 2016, segons el que estableix l'article 11.2 del text refós de la Llei d'Ocupació, (RDL 3/2015).

El Pla d'Anual de Política d'Ocupació 2016, estableix els objectius assolir un en aquest any al conjunt d'Espanya i a cada un de les diferents comunitats autònomes, així com els indicadors que es van a com utilitzar per valorar el seu grau d'assoliment.
 
En l'apartat de: "Reforma del Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació" s'estableixen les claus de la reforma que vénen 1 corregir les debilitats detectades entre la que es troba:

"10. Principi de tolerància zero contra el frau, dotant d'alcalde visibilitat i difusió de les situacions de males pràctiques i incompliments i, sobretot, mitjançant la creació de una Unitat Especial, dins de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, el paràgraf control de les activitats de formació amb capacitat efectiva de sanction per irregularitats ".Normativa d'Interès
Actualitat Normativa: Reial Decret sobre Jornades Especials de Treball, en matèria de Treball nocturn

01/08/2016  -  BOE

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia dissabte 30 de juliol, ha publicat el  Enlace a normativa...Real Decreto 311/2016 pel que es modifica el Reial Decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de Treball.

En concret es ànec al Citat Reial Decret, nou onu Article 33 amb la següent redacció:

"Article 33. Jornada Màxima dels Treballadors nocturns a Treballs amb Riscos Especials o Tensions Importants. La Jornada de Treball Màxima dels Treballadors nocturns Que el seu Treball impliqui Riscos Especials o Tensions Físiques o mentals Importants Sera de Vuit Hores en el Curs de l'onu periode de i-quatre hores Durant el qual realitzin Un treball nocturn, llevat que hagi de Ser inferior, segons el Previst en el capítol III ". (... / ...) Veure norma completaActualitat normativa: Protecció de la Salut i La Seguretat dels Treballadors contra els Riscos Relacionats amb l'Exposició camps electromagnètics d'una

29/07/2016  -  BOE

Boletín Oficial del EstadoEl Butlletí Oficial de l'Estat de Avui divendres dia 29 de juliol, ha publicat elEnlace a normativa...Real Decreto 299/2016, sobre la Protecció de la Salut i La Seguretat dels Treballadors contra els Riscos Relacionats amb l'Exposició camps electromagnètics d'una.

La Norma Estableix Una sèrie de: disposicions Mínimes Que Tenen Com Objecte La Protecció dels Treballadors contra els Riscos per a la seva salut i la seva direction seguretat Derivats O que puguin derivar-se de l'Exposició de camps electromagnètics, tenint en Compte Que AQUESTS Riscos fill els deguts als Efectes biofísics Directes Coneguts i als Efectes indirectes causats pels Camps electromagnètics.

Al seu Vez, i includes onu Règim sancionador per incompliment del que disposa el Reial Decret.NUEVOS VIDEOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Enlace a video "Incendio en polideportivo"         Nuevos videos      Enlace a video "Vuelco de tractor"

(Ver apartado con todos los videos incluidos)Treballa amb nosaltres > Convocatòries > subinspectors 2015

14/07/2016  -  BOE

Acceso Cuerpos de InspecciónEl Butlletí Oficial de l' Estat d'avui dimarts dia 12 de juliol , ha publicat la Icono pdfOrden ESS/1130/2016, per la qual es publica la relació d'aprovats en la fase d'oposició de les proves selectives per a ingrés en el Cos de Subinspectors Laborals , Escala d' Ocupació i Seguretat Social , convocades per Ordre ESS / 1773/2015 ( BOE 2015.09.03 ) .

Els opositors aprovats han de presentar o remetre, en el termini de vint dies naturals , a comptar a partir de demà dia 13 , els documents que en l'Ordre s'assenyalen .
Al seu torn el Tribunal fa pública la nota informativa sobre la Icono pdfINICIO DEL CURS SELECTIU (previst per al proper dia 3 d'octubre de 2016).Informació d'Interès

05/07/2016  -  DGITSS

Imagen Criterio TécnicoLa Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social fa el públicIcono PDFCriterio Técnico 98/2016 (24-6-2016), sobre les Actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en matèria de Reserva de Llocs de Treball f quota f personatges per amb discapacitat

Veure tots els Criteris Tècnics en publicats: Atención Ciutadans> Criteris tècnics..Treballa amb nosaltres> Convocatòries

29/06/2016  -  DGITSS - S.G. Rel. Instituc. y Asist. Técnica

Imagen OposicionesA: efectes merament informatius, per facilitar, en la mesura del que possible, La preparació pels aspirants, I sense perjudici de les modificacions que puguin produir-se en la convocatòria definitiva que es publiqui al BOE, es adjunta el programa del procés selectiu per a l' ingrés, pel sistema general d'accés lliure i Accés pel Sistema de promoció interna, en el Cos d'Inspectors de Treball i Seguretat Social.

Las alteraciones en dicho programa responden a la necesidad de adaptar el programa al sistema de preguntas por epígrafes (no afectando en este supuesto al contenido de los temas) y adecuar el mismo a la normativa vigente en el momento de celebración de dichos ejercicios.

El Programa per a l'ingrés pel sistema general d'accés LLIURE S'INCLOU alIcono PDFAnexo I.

El Programa per a l'ingrés pel sistema de promoció interna (LLETRA E), S'INCLOU al  Icono PDFAnexo IINovetats
Guia tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels llocs de treball

21/06/2016  -  DGITSS - INSHT

Guía TécnicaGuia tècnica L'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball elabora i manté actualitzada aquesta guia tècnica de caràcter no vinculant per a l'avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels llocs de treball.

Aquesta Guia, actualitzada a març de 2015, proporciona criteris i recomanacions que poden facilitar als empresaris i als responsables de prevenció la interpretació i aplicació de l'esmentat Reial decret, especialment pel que fa a l'avaluació de riscos per a la salut dels treballadors involucrats i pel que fa a mesures preventives aplicables.

Icono PDFGuía técnica para la evaluación y la prevención de los riesgos relativos a la utilización de los lugares de trabajo
Icono Internet ExplorerEnlace a Guía Técnica - INSHTcriteri Tècnic
Criteri Tècnic nº 97/2016 sobre el desplaçament de treballadors en el marc d'una prestació de serveis transnacional

16/06/2016  -  DGITSS

Des de la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social es fa públic elIcono PDFCriterio Técnico nº 97/2016 sobre el desplaçament de treballadors en el marc d'una prestació de serveis transnacional.

Donat el temps transcorregut des de l'adopció del Criteri Tècnic 42/2005, l'experiència adquirida des de llavors en la seva aplicació i la necessitat d'incorporar a l'actuació inspectora criteris, principis i regles d'actuació continguts en la recent Directiva 2014/67, resulta oportú procedir a la substitució d'aquest Criteri Tècnic per un de nou que reculli les actualitzacionsNormativa i Documentació

15/06/2016  -  DGITSS

Imagen apartado "Convenios de Cooperación Internacional"Des de la Subdirecció General de Relacions Institucionals i Assistència Tècnica es comunica la inclusió en l'apartat d'Atenció al Ciutadà> Normativa i Documentació, de Una Nova section Sota el títol de Convenis de Cooperació Internacional, Dins el Com es troben els Convenis de Cooperació de la inspecció de Treball i Seguretat Social amb les Inspeccions de Portugal, França, Polònia i Romania.Nota informativa

14/06/2016  -  Escola ITSS

Video aplastamiento por cargaEl passat dia 29 de març es va publicar, tant al Portal ITSS com en la pàgina WEB ITSS, un estudi elaborat a la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social sobre la caracterització d'accidents de treball mortals a l'any 2015, estudi la base empírica procedia del contingut de les investigacions d'accidents de treball mortals portades a terme pels inspectors de treball i Seguretat Social en dit any. Més concretament, dels accidents de treball mortals de caràcter traumàtic (exclosos els accidents de trànsit).(Icono Internet ExplorerVer noticia relacionada de 29 de marzo)

L'estudi ofereix informació d'alt interès preventiu, no només sobre les causes típiques dels accidents, segons la terminologia tradicional (caigudes d'altura, aixafades, contactes elèctrics ...) dels accidents, sinó en particular, sobre les situacions o contextos en què aquests accidents esdevenen, el que permet disposar d'un coneixement més complet de la sinistralitat per enfocar més convenientment l'acció preventiva

La informació d'aquest estudi es complementa ara amb la posada a disposició a través de les pàgines web del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social d'una sèrie de vídeos sobre els supòsits més freqüents d'accidents de treball investigats per la Inspecció. Aquests vídeos s'han elaborat per part de l'Escola de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en principi per a la seva utilització en l'àmbit dels cursos de formació del personal inspector. Tanmateix, la seva difusió general es considera de gran interès precisament perquè s'originen en el context de situacions perilloses que es produeixen amb certa freqüència. Els vídeos refereixen amb senzillesa i claredat el relat de fets de l'accident, amb animacions gràfiques que el representen, el procés d'investigació de l'accident, les deficiències organitzatives o de seguretat que es troben en la gènesi causal del mateix i finalment, la relació de mesures preventives que l'haguessin evitat. Periòdicament s'aniran penjant de la pàgina WEB i del Portal ITSS els referits vídeos amb la idea d'anar conformant una plataforma on-line d'accidents de treball més freqüents.

Aquestes accions s'emmarquen en l'àmbit de l'Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball 2015-2020, així com en la Campanya Ibèrica d'Accidents de Treball que la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, juntament amb la AUTORITATS d' Condicioes de Trabalho de Portugal, ha acordat per al bienni 2016-2017..Treballa amb nosaltres> Convocatòries

28/04/2016  -  DGITSS

La Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, fa pública amb caràcter merament informatiu i sense perjudici de les modificacions que puguin produir-se com a conseqüència de la tramitació de la Convocatòria del procés selectiu per a l'ingrés en el cos de subinspectors Laborals pertanyents a la escala de Seguretat i Salut Laboral, la següent Icono pdfNOTA INFORMATIVA.Continguts Web ITSS

12/11/2015  -  Escola ITSS

Conoce el nuevo apartado...Per a un major i millor coneixement de les funcions i comeses dutes a terme per l'Escola de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, els seus responsables han procedit a reordenar els continguts de l'apartat situat en aquesta pàgina Web.

La informació ha quedat dividida en tres àrees: CONEIX-NOS, ÀREES DE TREBALL (Formació inicial, Formació Permanent i Àrea d'Estudis) I NOVETATS.

Escuela ITSSLa Direcció general de la ITSS coneix la NECESSITAT que el sistema de la Inspecció estigui integrat per funcionaris amb formació i CONEIXEMENTS ACTUALITZATS, adaptats a la diversitat de comeses i especialització funcional propis de la funció inspectora, pel que resulta de la major transcendència comptar amb una institució que pugui, d'una banda, dur a terme les tasques necessàries per a la formació, així com per promoure l'estudi, la investigació i la reflexió sobre les noves situacions que es plantegen, amb la participació dels diversos operadors socials.

La creació d'una Escola per als funcionaris del sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social s'emmarca en la idea de POTENCIAR EL SISTEMA, tant en mitjans humans com en l'augment de recursos materials; tot això a fi de poder respondre als reptes i a les exigències socials.Nueva Ley Ordenadora del Sistema de la ITSS
Soledad Ramos, Begoña Buces, Elena Ruiz, Pedro Llorente (Subsecretario), Fátima Báñez (Ministra), Jose Ignacio Sacristán, Graciela de Andrés, Ángel Luis Sanchéz-Iglesias, Rafael García y Gabriel Álvarez (Gabinete Subsecretario)
(Veure imatge ampliada)

Logotipo ITSSEl Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dimecres dia 22, ha publicat laIcono pdfLLEI 23/2015, de 21 de juliol, ORDENADORA DEL SISTEMA D'INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL.

La present Llei entra en vigor el dia 23 de juliol

Queda derogada la Llei 42/1997, de 14 de novembre, Ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la disposició final primera de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació, així com quantes altres disposicions s'oposin a l'establert en la present llei. Les normes reglamentàries actualment en vigor continuaran sent aplicable, en tant no contradiguin o s'oposin a la present llei, fins a tant es procedeixi a la seva derogació o modificació per les normes previstes en la disposició final tercera.

A la seu central del Ministeri d'Ocupació i S. S., ha tingut lloc la presentació d'aquesta Llei. La mateixa ha estat clausurada per part de Fátima Báñez, Ministra d'Ocupació i S. S.
Ver video Campaña de lucha contra el fraude laboral
Veure VIDEO
Campaña "Lluita contra el frau laboral" (amb so)

Icono pdfVeure resum d'imatges de l'acte (DGITSS)
Icono ExplorerEnllaç a notícia del Gabinet de Premsa MEySS (22-7-2015)
Icono ExplorerAnar a Nota de Premsa (MEySS)
Icono ExplorerAnar a fotogalería (MEySS)Informació d'interès
Programa sobre Administració i Inspecció del Treball - Organització Internacional del Treball

Organización Internacional del TrabajoEn el curs dels últims anys l'administració i la Inspecció del Treball han vingut generant un interès creixent tant a escala nacional com internacional. Això part de la consciència que han pres els governs que en un món globalitzat l'administració del treball es va transformar en un actor clau en l'elaboració i implementació de les polítiques econòmiques i socials.

El Icono Explorer - Enlace InternetPrograma sobre Administració i Inspecció del Treball (LAB / ADMIN) té com a objectiu ajudar als responsables de l'OIT en la promoció del treball decent a través de l'enfortiment del mecanisme d'administració del treball, inclosa la Inspecció del Treball, i fer-los més eficaços (Veure enllaços i recursos d'interès - OIT).

Icono Explorer - Enlace InternetGuia de recursos sobre la Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetPerfils Nacionals d'Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetDiagnòstics de país sobre la situació de la Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetInspecció del Treball a la Xina: "L'Administració en Xarxes Bessones"
Icono Explorer - Enlace InternetSancions de la Inspecció del Treball: Legislació i pràctica dels sistemes nacionals d'ITLluita contra el frau laboral

Colabora con la ITSS contra el fraude laboralEs por todos conocido que el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social constituyen una de las mayores amenazas al estado del bienestar, al conculcar los derechos de los trabajadores que en un contexto de crisis económica son más vulnerables, y afectan a la competitividad de las empresas por la competencia desleal que genera para la mayoría de las empresas cumplidoras.

La Inspecció de Treball i S. S. en l'exercici de les seves funcions, planifica les seves actuacions amb l'objectiu d'aconseguir el compliment de la normativa laboral i evitar en tant que sigui possible les irregularitats laborals.

Buzón de lucha contra el fraude laboralNo obstant això per a una millor identificació de les mateixes, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, a través de la Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, posa a la disposició de tots els ciutadans un "BÚSTIA DE LLUITA CONTRA EL FRAU LABORAL" on tot aquell coneixedor d'algun incompliment de la normativa ja sigui laboral, de Seguretat Social o de Prevenció de Riscos, pot posar-ho en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), emplenant el formulari creat a aquest efecte.Notícia destacada

Fátima Bañez - Ministra de Empleo y S.S."La lluita contra el frau laboral ha estat sempre una prioritat per als governs, i més encara en l'actual context de difícil conjuntura econòmica. La normativa laboral espanyola ha perseguit, abans i ara, les ofertes laborals irregulars i els comportaments fraudulents.

Les reformes legislatives contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social aprovades pel Parlament l'any passat han endurit l'exercici de tals pràctiques, que poden arribar a ser constitutives de delicte. Davant una situació que menyscaba els drets dels treballadors, provoca la competència deslleial cap a la gran majoria d'empresaris que compleixen amb normalitat la legislació laboral i de Seguretat Social i posa en risc la sostenibilitat del Sistema de Pensions, cal actuar amb la major contundència" (.../...). Veure text complet a "Veure més"Lluita contra el frau laboral

Jose Ignacio Sacristrán Enciso (Director General ITSS)Jose Ignacio Sacristán Enciso (Director General de la Inspección de Trabajo y S.S.)

Logotipo ITSS"Una de les formes d'iniciació de l'activitat de comprovació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social és la denúncia de fets presumptament constitutius d'infracció administrativa, que per poder ser tramitada pels Caps de les Inspeccions Provincials hauran de reunir una sèrie de requisits de caràcter formal. Les denúncies que no reuneixin aquests requisits no podran ser tramitades, sense perjudici que els Caps d'Inspecció, d'acord amb la informació que hagin pogut obtenir i després de la seva corresponent anàlisi, puguin ordenar la realització d'una inspecció a un subjecte concret." (.../...). Veure comunicat complet a "Veure més"Utilitat > Seguretat social
Web de la Seguretat Social: Enllaci a "Preguntes freqüents"

logoSeguridadSocial Per considerar-ho d'interès, a continuació s'ofereix un enllaç al WEB de la Seguretat Social, en concret a un bloc de respostes a aquelles consultes més freqüents referides a les competències d'aquest Organisme, que estan classificades en diferents seccions per facilitar la seva cerca.

- Enllaç extern: Web de la Seguretat Social - Preguntes FreqüentsAviso - Traducció

Aviso... En la traducció dels continguts
d'aquesta Web, s'ha utilitzat
un traductor automàtic


Collabora amb la Inspecció...

Buzón de Fraude Laboral


ESCOLA ITSS

Apartado "Videos accidentes de trabajo"

escuela destacado 


Informació i Atenció Administrativa - MEYSS

Información y atención administrativa - MEYSS


Tauló electrònic Edictes

   Ir al Tablón Edictal Único - BOE
Información TEU - BOE
Preguntas Frecuentes

Ir a BOE - Búsquedas Tablón Edictal Único
Búsquedas Anuncios TEU

Acceso al Tablón de Edictos de la Inspección de Trabajo y S.S.
      -Notificación de actos-
    Sede electrónica MEySS


Serveis al ciutadà

Portal de la Transparencia (Ministerio de la Presidencia)

  Información Administraciones:
Enlace a Punto de acceso general 

Acceso electrónico serv. públicos:
    Enlace a Acceso electrónico ciudadanos


Enllaç d'interès - Igualtat

Assessorament per a Planes
d'Igualtat - Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials
i Igualtat

Igualdad - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Icono pdfBoletín Igualdad nº 36
"Planes de Igualdad" (Agos-16
) Destacado...

Icono pdfBoletín Igualdad nº 35
"Planes de Igualdad
Diagnostico" (Jul-16)


MONOGRAFÍAS - IGUALDAD


Portals SEGURETAT I SALUT LABORAL - INSHT

Accede a los portales temáticos INSHT


Proyecto CIBELES (SLIC)

Proyecto Cibeles


CONVENIS COL·LECTIUS

Búsqueda Convenios Colectivos - MEySS


Programa d'interès

Logotipo PREVEA


Queixes i Suggeriments MEySS

Adjudica- Veure Informació

- Formulari Queixes