Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Benvingut al Web de la Inspecció de Treball i S.S.

  Destaquem:

 Com denunciar?  Accés formularis  On estem?  Llibre de visitesInformación estadística Seguridad Social

21/08/2015  -  MEySS

Atención al Ciudadano > Normativa y Documentación > Otra documentación

EstadísticasIcono pdfDatos Afiliación extranjeros S.S. - Julio 2015 
Icono explorerVer noticia MEySSTreballa amb nosaltres > Convocatòries

19/08/2015  -  Tribunal qualificador

Procesos selectivos ITSS - Cuerpos de InspecciónEl Tribunal qualificador del procés selectiu corresponent a l'ingrés en el Cos Superior d'Inspectors de Treball i S. S. (Ordre ESS/1567/2014, BOE 3-9-2014), ha fet pública laIcono pdfValoració PROVISIONAL de mèrits de la fase de concurs d'opositors del Sistema de Promoció Interna, lletra E, que han superat la fase d'oposició, conforme al que es disposa en l'apartat B de l'Annex I. B. d'aquesta convocatòria.

Els aspirants disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, a partir del següent al de la publicació d'aquesta relació per efectuar les al·legacions oportunes.Legislació d'interès
Aprovat el Pla Anual de Política d'Ocupació per a l'any 2015

11/08/2015  -  BOE

Logotipo BOEEl Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dimarts dia 11 d'agost, ha publicat laIcono pdfResolució de la Secretaria d'Estat d'Ocupació, per la qual s'anuncia l'Acord del Consell de Ministres de 24 de juliol de 2015, que aprova el Pla Anual de Política d'Ocupació per 2015 (segons l'establert en l'article 4 *ter de la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d'Ocupació).

Referent a la Reforma del Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació, el punt 10 assenyala la creació d'una Unitat Especial, dins de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, per al control de les activitats de formació amb capacitat efectiva de sanció per irregularitats.Nueva Ley Ordenadora del Sistema de la ITSS
Soledad Ramos, Begoña Buces, Elena Ruiz, Pedro Llorente (Subsecretario), Fátima Báñez (Ministra), Jose Ignacio Sacristán, Graciela de Andrés, Ángel Luis Sanchéz-Iglesias, Rafael García y Gabriel Álvarez (Gabinete Subsecretario)
(Veure imatge ampliada)

Logotipo ITSSEl Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dimecres dia 22, ha publicat laIcono pdfLLEI 23/2015, de 21 de juliol, ORDENADORA DEL SISTEMA D'INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL.

La present Llei entra en vigor el dia 23 de juliol

Queda derogada la Llei 42/1997, de 14 de novembre, Ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la disposició final primera de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació, així com quantes altres disposicions s'oposin a l'establert en la present llei. Les normes reglamentàries actualment en vigor continuaran sent aplicable, en tant no contradiguin o s'oposin a la present llei, fins a tant es procedeixi a la seva derogació o modificació per les normes previstes en la disposició final tercera.

A la seu central del Ministeri d'Ocupació i S. S., ha tingut lloc la presentació d'aquesta Llei. La mateixa ha estat clausurada per part de Fátima Báñez, Ministra d'Ocupació i S. S.
Ver video Campaña de lucha contra el fraude laboral
Veure VIDEO
Campaña "Lluita contra el frau laboral" (amb so)

Icono pdfVeure resum d'imatges de l'acte (DGITSS)
Icono ExplorerEnllaç a notícia del Gabinet de Premsa MEySS (22-7-2015)
Icono ExplorerAnar a Nota de Premsa (MEySS)
Icono ExplorerAnar a fotogalería (MEySS)Oposicions Cossos Inspecció

31/07/2015  -  DGITSS

Oposiciones Cuerpos InspecciónLa Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social informa que després de la publicació de la Llei 23/2015 de 21 de juliol, Ordenadora del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social, s'ha procedit a modificar el programa de les convocatòries dels processos selectius als Cossos d'Inspecció, a l'efecte de facilitar la sistemàtica d'estudi als opositors pel que concerneix les novetats introduïdes per aquesta llei reguladora

Advertint del seu caràcter provisional, fins a tant no siguin objecte de publicació en el BOE les corresponents ordres de convocatòria..

Icono PDFNota informativa - Programa convocatòries Cossos de InspeccióActualitat Normativa
Modificació de diversos reglaments generals en l'àmbit de la Seguretat Social (liquidació i ingrés de quotes)

27/07/2015  -  BOE

Logotipo BOEEl Butlletí Oficial de l'Estat del passat dissabte dia 25 de juliol, ha publicat el Icono pdfReial decret 708/2015, pel qual es modifiquen diversos reglaments generals en l'àmbit de la Seguretat Social per a l'aplicació i desenvolupament de la Llei 34/2014, de 26 de desembre, de mesures en matèria de liquidació i ingrés de quotes de la Seguretat Social, i d'altres disposicions legals..Treballa amb nosaltres > Convocatòries

21/07/2015  -  BOE

El Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dimarts dia 21 de juliol, ha publicat laIcono pdfOrden ESS/1466/2015, de 6 de juliol, per la qual per la qual es corregeixen errors en l'Ordre ESS/1298/2015, de 18 de juny, per la qual es publica la relació d'aprovats en la fase d'oposició de les proves selectives d'ingrés en el Cos de Sotsinspectors d'Ocupació i Seguretat Social, convocades per Ordre ESS/1566/2014, de 26 d'agost.Qui som > Organigrama

21/07/2015  -  DGITSS

Fotografía - Rafael Luis García MatosDes de la Direcció general de la ITSS s'informa que l'Inspector de Treball i Seguretat Social, Rafael Luis García Matos, fins ara destinat en la Unitat de Suport a la Direcció general de la ITSS a Madrid, és des d'avui dia 21 de juliol el nou Sotsdirector General per a la Coordinació en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i Mesures d'Igualtat en substitució de Rafael Martínez Taules.

El citat Inspector de Treball i S. S. pertany a la Inspecció des de 1991, any en què va ingressar com a Inspector de Treball i S. S. en la Inspecció Provincial de Treball i S. S. de León (en pràctiques) i posteriorment a Bilbao (any 1992).

Icono pdfConsultar breus notes biogràfiques - Rafael Luis García MatosTreballa amb nosaltres > Convocatòries

17/07/2015  -  Tribunal qualificador

Información procesos selectivos ITSS - Inspectores de Trabajo y S.S.El Tribunal qualificador corresponent al procés selectiu per a ingrés en el Cos Superior d'Inspectors de Treball i S. S. (Ordre ESS 1567/2014 - BOE 3-9-2015), fa pública laIcono pdfRelació d'opositors que han SUPERAT EL QUART EXERCICI de la fase d'oposició corresponent al procés selectiu. Així mateix, s'inclou la relació dels aspirants que han SUPERAT LA FASE D'OPOSICIÓ, tant de torn lliure com de promoció interna amb les puntuacions obtingudes en cada exercici i la nota final. La llista es fa pública per ordre alfabètic i per ordre de puntuació.

També es fa pública laIcono pdfResolució del President del Tribunal convocant la fase de concurs dels opositors del sistema d'accés per promoció interna, de conformitat amb l'establert en l'Annex I. punt B. apartat B) de la convocatòria (Ordre ESS/1567/2014, de 26 d'agost). El termini per presentar la documentació referida en la convocatòria per a la fase de concurs, en un termini de 20 dies naturals a partir del següent al d'aquesta publicació.Modificació legislativa
Novetat legislativa: Modificació del Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals i Reials decrets sobre senyalització, agents cancerígenos i agents químics

06/07/2015  -  BOE

El Butlletí Oficial de l'Estat del dissabte 4 de juliol, ha publicat el Icono pdfReal Decreto 598/2015, de 3 de juliol, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció; el Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball; el Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents *cancerígenos durant el treball i el Reial decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball.Treballa amb nosaltres > Convocatòries
SOTSINSPECTORS 2014 - Nota informativa anunciant la data de començament del curs selectiu (proper dia 21 de setembre)

02/07/2015  -  Escola ITSS

L'Escola de la Inspecció de Treball i Seguretat Social fa pública unaIcono pdfnota informativa comunicant que la data de començament del Curs Selectiu serà el proper dia 21 de setembre de 2015 a les 9.00 hores.

Aquest curs es desenvoluparà a la seu de l'Escola (Av. Rafael Alberti, nº 18 - Madrid - Veure localització), estant prevista la seva finalització el 25 de novembre de 2015.01/07/2015  -  BOE

El Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dimecres dia 1 de juliol, ha publicat l'Ordre *ESS/1298/2015, de 18 de juny, per la qual s'anuncia la Icono pdfRelació de aprovats de la fase d'oposició de les proves selectives d'ingrés en el Cos de Sotsinspectors d'Ocupació i Seguretat Social, convocades per Ordre *ESS/1566/2014.

Els opositors aprovats hauran de presentar o remetre, en el termini de vint dies naturals a explicar des de l'endemà a la publicació de l'Ordre en el BOE (Butlletí Oficial de l'Estat) els documents que en la mateixa s'assenyalen.Novetat legislativa ITSS
Creada la Unitat Especial d'Inspecció en matèria de Formació professional per el ocupació

24/06/2015  -  BOE

ITSS - Creada Unidad EspecialEl Butlletí Oficial de l'Estat del dimecres dia 24 de juny, ha publicat la Icono pdfOrden ESS 1221/2015 per la qual es crea la Unitat Especial d'Inspecció en matèria de formació professional per a l'ocupació.

Aquesta Unitat Especial dependrà orgànica i funcionalment de l'Autoritat Central de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a través de la seva integració en l'Adreça Especial d'Inspecció adscrita a l'Autoritat Central. Les funcions encomanades a aquesta Unitat estan assenyalades en l'article 2; l'àmbit d'actuació d'aquesta Unitat serà nacional.

Per al desenvolupament de les comeses previstes, comptaran amb el personal inspector que, d'acord amb les dotacions existents en les relacions de llocs de treball vigents, es determini.Processos selectius ITSS 2015

23/06/2015  -  DGITSS

La Direcció general de la *ITSS informa que en ocasió de la introducció de modificacions en el desenvolupament del procés selectiu per a l'ingrés en el Cos de Sotsinspectors d'Ocupació i Seguretat Social, s'han procedit a elaborar unes notes informatives relatives als canvis introduïts per facilitar, en la mesura del possible, la preparació dels aspirants.

Procesos selectivos ITSS - Año 2015Icono pdfInspectors 2015 - Nota informativa sobre modificacions a introduir en la convocatòria 2015
Icono pdfSotsinspectors 2015 - Nota informativa sobre modificacions a introduir en la convocatòria 2015

No obstant això, ha d'advertir-se del caràcter provisional de les mateixes, atès que aquestes modificacions encara no han estat objecte d'autorització per part del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per la qual cosa no tindran caràcter definitiu fins a tant la convocatòria corresponent no sigui objecte de publicació en BOE.Document de treball

13/04/2015  -  DGITSS

La Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a proposta de la Sotsdirecció General de Relacions Institucionals i Assistència Tècnica, en la seva condició d'Autoritat Centralk de la ITSS, ha dictat el següent Criteri Tècnic en matèria de contractació temporal:

Icono pdfCRITERI TÈCNIC ITSS nº 95/2015 en matèria de CONTRACTACIÓ TEMPORAL (8-4-2015)

En el desenvolupament d'aquest CT s'aborden els següents continguts:

-Contracte d'obra o servei determinat, -Contracte eventual per circumstàncies de la producció, -Contracte d'interinitat, -Regles comunes, -Transformació de contractes temporals en indefinits, -Irregularitats administratives més freqüents, -Contracte de relleu, -Contracte eventual primer ocupació, -Contracte temporal de foment de l'ocupació de persones amb discapacitat i Mesures derivades de l'actuació inspectora.Treballa amb nosaltres

24/03/2015  -  BOE

El Butlletí Oficial de l'Estat del dilluns dia 23 de març, ha publicat elIcono pdfReial Decret 196/2015, pel qual s'aprova l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2015. En relació amb els cossos específics d'Inspecció, les places ofertes són les que s'assenyalen en el quadre que es adjunta.

Al seu torn en el mateix Butlletí Oficial de l'Estat, s'ha publicat elIcono pdfReial Decret-llei 3/2015 pel qual es preveu una Oferta d'Ocupació Pública extraordinària i addicional per lluitar contra el frau en els serveis públics pel qual, entre unes altres, en el seu article 3 s'afegeixen 19 places al Cos Superior d'Inspectors de Treball i S.S. i 43 places al de Sotsinspectors d'Ocupació i S.S.

Oferta de Empleo Público - Año 2015 (Cuerpos de Inspección)

Per conèixer tota la informació sobre els cossos d'Inspecció, pot consultar-se el enllaç: Treballa amb nosaltres > Què oferimInformació d'interès
Programa sobre Administració i Inspecció del Treball - Organització Internacional del Treball

Organización Internacional del TrabajoEn el curs dels últims anys l'administració i la Inspecció del Treball han vingut generant un interès creixent tant a escala nacional com internacional. Això part de la consciència que han pres els governs que en un món globalitzat l'administració del treball es va transformar en un actor clau en l'elaboració i implementació de les polítiques econòmiques i socials.

El Icono Explorer - Enlace InternetPrograma sobre Administració i Inspecció del Treball (LAB / ADMIN) té com a objectiu ajudar als responsables de l'OIT en la promoció del treball decent a través de l'enfortiment del mecanisme d'administració del treball, inclosa la Inspecció del Treball, i fer-los més eficaços (Veure enllaços i recursos d'interès - OIT).

Icono Explorer - Enlace InternetGuia de recursos sobre la Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetPerfils Nacionals d'Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetDiagnòstics de país sobre la situació de la Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetInspecció del Treball a la Xina: "L'Administració en Xarxes Bessones"
Icono Explorer - Enlace InternetSancions de la Inspecció del Treball: Legislació i pràctica dels sistemes nacionals d'ITPreguntes Freqüents

Pregunta respuesta

Es considerarà obstruccions a la tasca inspectora les accions o omissions que pertorbin, retardin o impedeixin l'exercici de les funcions que s'encomanen als inspectors de Treball i SS i als subinspectors d'Ocupació i S.S. amb vista a la vigilància del compliment de les disposicions legals, reglamentàries i convenis col · lectius.

Aquestes accions o omissions es qualifiquen com a greus excepte en els supòsits considerats expressament com a lleus o molt greus. (Art. 50.2 RDL 5/2000):(Veure contestació completa -nº 8- a "Veure més")

-Consultar normativa ITSS relacionada en: Atenció al ciutadà > Normativa i documentacióLluita contra el frau laboral

Jose Ignacio Sacristrán Enciso (Director General ITSS)Jose Ignacio Sacristán Enciso (Director General de la Inspección de Trabajo y S.S.)

Logotipo ITSS"Una de les formes d'iniciació de l'activitat de comprovació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social és la denúncia de fets presumptament constitutius d'infracció administrativa, que per poder ser tramitada pels Caps de les Inspeccions Provincials hauran de reunir una sèrie de requisits de caràcter formal. Les denúncies que no reuneixin aquests requisits no podran ser tramitades, sense perjudici que els Caps d'Inspecció, d'acord amb la informació que hagin pogut obtenir i després de la seva corresponent anàlisi, puguin ordenar la realització d'una inspecció a un subjecte concret." (.../...). Veure comunicat complet a "Veure més"Notícia destacada

Fátima Bañez - Ministra de Empleo y S.S."La lluita contra el frau laboral ha estat sempre una prioritat per als governs, i més encara en l'actual context de difícil conjuntura econòmica. La normativa laboral espanyola ha perseguit, abans i ara, les ofertes laborals irregulars i els comportaments fraudulents.

Les reformes legislatives contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social aprovades pel Parlament l'any passat han endurit l'exercici de tals pràctiques, que poden arribar a ser constitutives de delicte. Davant una situació que menyscaba els drets dels treballadors, provoca la competència deslleial cap a la gran majoria d'empresaris que compleixen amb normalitat la legislació laboral i de Seguretat Social i posa en risc la sostenibilitat del Sistema de Pensions, cal actuar amb la major contundència" (.../...). Veure text complet a "Veure més"Lluita contra el frau laboral

Colabora con la ITSS contra el fraude laboralEs por todos conocido que el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social constituyen una de las mayores amenazas al estado del bienestar, al conculcar los derechos de los trabajadores que en un contexto de crisis económica son más vulnerables, y afectan a la competitividad de las empresas por la competencia desleal que genera para la mayoría de las empresas cumplidoras.

La Inspecció de Treball i S. S. en l'exercici de les seves funcions, planifica les seves actuacions amb l'objectiu d'aconseguir el compliment de la normativa laboral i evitar en tant que sigui possible les irregularitats laborals.

Buzón de lucha contra el fraude laboralNo obstant això per a una millor identificació de les mateixes, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, a través de la Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, posa a la disposició de tots els ciutadans un "BÚSTIA DE LLUITA CONTRA EL FRAU LABORAL" on tot aquell coneixedor d'algun incompliment de la normativa ja sigui laboral, de Seguretat Social o de Prevenció de Riscos, pot posar-ho en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), emplenant el formulari creat a aquest efecte.Utilitat > Seguretat social
Web de la Seguretat Social: Enllaci a "Preguntes freqüents"

logoSeguridadSocial Per considerar-ho d'interès, a continuació s'ofereix un enllaç al WEB de la Seguretat Social, en concret a un bloc de respostes a aquelles consultes més freqüents referides a les competències d'aquest Organisme, que estan classificades en diferents seccions per facilitar la seva cerca.

- Enllaç extern: Web de la Seguretat Social - Preguntes FreqüentsAviso - Traducció

Aviso... En la traducció dels continguts
d'aquesta Web, s'ha utilitzat
un traductor automàtic


Collabora amb la Inspecció...

Buzón de Fraude Laboral


INSHT - Recomanacions Treballar amb calor

Trabajar con calor


Informació i Atenció Administrativa - MEYSS

Información y atención administrativa - MEYSS


Tauló electrònic Edictes

   Ir al Tablón Edictal Único - BOE
Información TEU - BOE
Preguntas Frecuentes

Ir a BOE - Búsquedas Tablón Edictal Único
Búsquedas Anuncios TEU

Acceso al Tablón de Edictos de la Inspección de Trabajo y S.S.
      -Notificación de actos-
    Sede electrónica MEySS


Serveis al ciutadà

Portal de la Transparencia (Ministerio de la Presidencia)

  Información Administraciones:
Enlace a Punto de acceso general 

Acceso electrónico serv. públicos:
    Enlace a Acceso electrónico ciudadanos


Enllaç d'interès - Igualtat

Assessorament per a Planes
d'Igualtat - Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials
i Igualtat

Igualdad - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Icono pdfBoletín Igualdad nº 27
"Acciones positivas" (Julio-15)
 Destacado...
Icono pdfBoletín Igualdad nº 26
"Seguimiento y evaluación
planes de igualdad" (Junio-15)
 


Portals SEGURETAT I SALUT LABORAL - INSHT

Accede a los portales temáticos INSHT


Proyecto CIBELES (SLIC)

Proyecto Cibeles


ESCOLA ITSS

escuela destacado


CONVENIS COL·LECTIUS

Búsqueda Convenios Colectivos - MEySS


Programa d'interès

Logotipo PREVEA


Queixes i Suggeriments MEySS

Adjudica- Veure Informació

- Formulari Queixes


Organització Internacional del Treball (ONU-OIT)

Enllaç a OIT 
Normes Internacionals