Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Benvingut al Web de la Inspecció de Treball i S.S.

  Destaquem:

 Com denunciar?  Accés formularis  On estem?  Llibre de visitesTreballa amb nosaltres > Convocatòries

28/01/2015  -  Tribunal qualificador

Información procesos selectivosEl Tribunal qualificador del procés selectiu per a ingrés en el Cos de Sotsinspectors d'Ocupació i S. S. (convocat per Ordre *ESS 1566/2014 -BOE 3-9-2014), ha fet pública la Icono pdfRelació contenint el nombre de plica i qualificació dels opositors que han superat el primer exercici de la citada oposición.

També s'informa que el dia designat per a l'obertura de pliques serà el 30 de gener a les 9.00 h. a l'Escola de la Inspecció de Treball i S. S. (Avda. Rafael Alberti, 18) -Veure localització-Treballa amb nosaltres > Convocatòries

27/01/2015  -  Tribunal qualificador

Procesos selectivos - ITSSEl Tribunal qualificador corresponent a les proves selectives per a ingrés en el Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social, convocades per Ordre *ESS 1567/2014 (BOE 3-9-2014), ha fet pública la Icono pdfRelació d'opositors convocats per a la realització del PRIMER EXERCICI corresponent al sistema d'accés de PROMOCIÓ INTERNA - LLETRA ENotícia de interès

27/01/2015  -  MEYSS

Plan lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregularLa ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, i el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, s'han reunit a la seu del Ministeri de l'Interior per analitzar conjuntament els resultats del conveni de col·laboració subscrit a l'abril de 2013 entre tots dos ministeris en matèria de lluita contra el frau a la Seguretat Social i l'ocupació irregular a Espanya.

Durant 2014, la Policia i la Guàrdia Civil han detingut i imputat a 4.631 persones i s'han realitzat 46.304 investigacions en matèria de frau a la Seguretat Social, la qual cosa suposa un augment del 7,4% respecte a 2013. A més, fruit del treball conjunt de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i la Inspecció de Treball i Seguretat Social s'han detectat 9.822 infraccions, la qual cosa suposa un augment del 16,8% respecte a 2013.Notícia destacada

13/01/2015  -  DGITSS

Escuela ITSS - Acto de entrega de diplomas - Curso Reconstrucción de accidentes

El passat dia 11 de desembre va tenir lloc a la seu de l'Escola de la Inspecció de treball i Seguretat Social a Madrid, l'acte de clausura del curs de reconstrucció 3D d'accidents de treball impartit per la Universitat de Saragossa en col·laboració amb l'Escola de la Inspecció de treball amb el lliurament de diplomes acreditatius als 17 alumnes pertanyents al cos d'Inspectors de Treball i Seguretat Social, Tècnics dels Instituts regionals de seguretat i salut, (Madrid, Comunitat Valenciana, Andalusia, Extremadura i Canàries) Tècnics pertanyents a Mútues d'accidents de treball (Fraternitat Mutrexpa), empreses (Acciona, Iberdrola, Dragatges, Mercadona i Etosa, tècnics del Consell de Col·legis d'arquitectura tècnica d'Espanya (Col·legi de Múrcia) i professionals independents.

 (Veure notícia completa - VIDEOS i FOTOGRAFIES)Noticia destacada

02/01/2015  -  MEySS

El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social ha presentat al Congrés dels Diputats els resultats de l'avaluació del Pla de lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social, complint així amb l'establert en la Llei de lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social.Legislació
Novetat normativa: Adaptació de la legislació de Prevenció de Riscos Laborals a l'Administració General del Estat

26/12/2014  -  BOE

El Butlletí Oficial de l'Estat del dimecres dia 24, va publicar elIcono pdfReial decret 1084/2014, de 19 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 67/2010, de 29 de gener, d'adaptació de la legislació de Prevenció de Riscos Laborals a l'Administració General de l'Estat.

Boletín Oficial del EstadoTranscorreguts poc més de quatre anys des de l'aprovació del Reial decret 67/2010, de 29 de gener, es proposa una modificació del mateix motivada fonamentalment, pel contingut de l'Acord de la Taula General de Negociació de l'Administració General de l'Estat, adoptat el 29 d'octubre de 2012, sobre assignació de recursos i racionalització de les estructures de negociació i participació, en el que concerneix a l'elecció i els crèdits horaris asignables als Delegats de Prevenció, d'una banda, i a la constitució dels Comitès de Seguretat i Salut, per un altre, que han d'adaptar-se, amb les excepcions que s'indiquen, a la nova definició de "centre de treball", que es fa coincident amb les noves unitats electorals.

Aquesta modificació, que afecta bàsicament als articles 4, 5 i 6, es completa amb altres propostes de modificació que el seu objectiu és introduir millores en el text del Reial decret 67/2010, de 29 de gener; en particular, per la qual cosa es refereix a l'article 10, en el qual s'introdueixen modificacions relatives al plantejament i requisits de les auditories de prevenció, a fi de millorar l'aplicabilitat i eficàcia d'aquest instrument de control.Document de interès
Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball: Informe sobre l'estat de la seguretat i salut - Any 2013

17/12/2014  -  INSHT - MEySS

L'Institut Nacional de la Seguretat i Higiene en el Treball, va presentar el mes passat a través de la seva pàgina Web, el “Informe sobre l'Estat de la Seguretat i la Salut en el Treball de 2013”.

Aquest any l'Informe aprofundeix en les estadístiques de danys a la salut amb especial referència als accidents de treball i malalties professionals i s'enriqueix amb un important estudi sobre les condicions d'ocupació i sinistralitat en el sector pesquer, en el qual, a més, s'aborden de forma detallada les característiques sociodemogràfiques i les condicions de treball d'aquesta activitat que requereix una atenció específica.

Destacado... (A destacar l'apartat 4: INSPECCIÓ I CONTROL DE LA SEGURETAT I SALUT LABORAL).Atenció al ciutadà > Normativa
Actualitzada la normativa corresponent a la Inspecció de Treball i Seguretat Social i altres normes laborals

Actualización normativaAmb l'objectiu de recollir les recents modificacions legislatives efectuas en les normes referides a l'àmbit laboral, s'ha procedit a actualitzar l'apartaddo: Atenció al ciutadà > Normativa.

Entre uns altres poden consultar-se els textos totalment actualitzats de les següents normes: Estatut dels Treballadors, Llei General de la Seguretat Social, Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com les Lleis i Reglaments referits específicament a la Inspecció de Treball i S. S.Actuacions ITSS

07/10/2014  -  DGITSS

Informe anual ITSS - 2013La Direcció general de la Inspecció –Autoritat Central de la Inspecció de Treball i Seguretat Social-, està obligada, per raons legals o exigències de gestió, a elaborar tres memòries o informes; la regulada en els articles 20 i 21 del Conveni 81 i articles 26 i 27 del Conveni 129 de la *OIT; l'establerta en els acords i programes del Comitè d'Alts Responsables de la Inspecció (*SLIC) de la Unió Europea, i la corresponent al Pla Integrat d'actuació aprovat per la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals.

El Icono pdfInforme anual ITSS 2013 que ara es presenta, s'ha elaborat tenint en compte els requisits de les tres instàncies assenyalades, així com els suggeriments i observacions rebudes sobre les dels anys anteriors.

El present Informe pretén reflectir i fer-se ressò no solament del conjunt de les activitats del Sistema de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, sinó també deixar constància d'aquelles iniciatives i mesures de modernització i reforma empreses durant l'exercici, presentant una imatge integrada del conjunt de l'actuació.Noticia destacada

22/08/2014  -  MEySS

Lucha contra el Fraude laboralLa bústia de lluita contra el frau laboral, ha aconseguit en el seu primer any de funcionament que la Inspecció de Treball i Seguretat Social hagi iniciat 8.192 actuacions inspectores, de les quals s'han resolt ja 5.377; aquestes actuacions han aflorat 1.592 llocs de treball submergits i liquidat quotes a la Seguretat Social per 1,4 milions d'euros, sancionant les empreses infractores amb multes per un import total de 4,4 milions d'euros.

Veure notícia completa:
Icono explorerGabinet de premsa MEySS y Icono explorerSala de Premsa MoncloaInformació d'interès
Programa sobre Administració i Inspecció del Treball - Organització Internacional del Treball

Organización Internacional del TrabajoEn el curs dels últims anys l'administració i la Inspecció del Treball han vingut generant un interès creixent tant a escala nacional com internacional. Això part de la consciència que han pres els governs que en un món globalitzat l'administració del treball es va transformar en un actor clau en l'elaboració i implementació de les polítiques econòmiques i socials.

El Icono Explorer - Enlace InternetPrograma sobre Administració i Inspecció del Treball (LAB / ADMIN) té com a objectiu ajudar als responsables de l'OIT en la promoció del treball decent a través de l'enfortiment del mecanisme d'administració del treball, inclosa la Inspecció del Treball, i fer-los més eficaços (Veure enllaços i recursos d'interès - OIT).

Icono Explorer - Enlace InternetGuia de recursos sobre la Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetPerfils Nacionals d'Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetDiagnòstics de país sobre la situació de la Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetInspecció del Treball a la Xina: "L'Administració en Xarxes Bessones"
Icono Explorer - Enlace InternetSancions de la Inspecció del Treball: Legislació i pràctica dels sistemes nacionals d'ITPreguntes Freqüents

Pregunta respuesta

Es considerarà obstruccions a la tasca inspectora les accions o omissions que pertorbin, retardin o impedeixin l'exercici de les funcions que s'encomanen als inspectors de Treball i SS i als subinspectors d'Ocupació i S.S. amb vista a la vigilància del compliment de les disposicions legals, reglamentàries i convenis col · lectius.

Aquestes accions o omissions es qualifiquen com a greus excepte en els supòsits considerats expressament com a lleus o molt greus. (Art. 50.2 RDL 5/2000):(Veure contestació completa -nº 8- a "Veure més")

-Consultar normativa ITSS relacionada en: Atenció al ciutadà > Normativa i documentacióLluita contra el frau laboral

Jose Ignacio Sacristrán Enciso (Director General ITSS)Jose Ignacio Sacristán Enciso (Director General de la Inspección de Trabajo y S.S.)

Logotipo ITSS"Una de les formes d'iniciació de l'activitat de comprovació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social és la denúncia de fets presumptament constitutius d'infracció administrativa, que per poder ser tramitada pels Caps de les Inspeccions Provincials hauran de reunir una sèrie de requisits de caràcter formal. Les denúncies que no reuneixin aquests requisits no podran ser tramitades, sense perjudici que els Caps d'Inspecció, d'acord amb la informació que hagin pogut obtenir i després de la seva corresponent anàlisi, puguin ordenar la realització d'una inspecció a un subjecte concret." (.../...). Veure comunicat complet a "Veure més"Notícia destacada

Fátima Bañez - Ministra de Empleo y S.S."La lluita contra el frau laboral ha estat sempre una prioritat per als governs, i més encara en l'actual context de difícil conjuntura econòmica. La normativa laboral espanyola ha perseguit, abans i ara, les ofertes laborals irregulars i els comportaments fraudulents.

Les reformes legislatives contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social aprovades pel Parlament l'any passat han endurit l'exercici de tals pràctiques, que poden arribar a ser constitutives de delicte. Davant una situació que menyscaba els drets dels treballadors, provoca la competència deslleial cap a la gran majoria d'empresaris que compleixen amb normalitat la legislació laboral i de Seguretat Social i posa en risc la sostenibilitat del Sistema de Pensions, cal actuar amb la major contundència" (.../...). Veure text complet a "Veure més"Lluita contra el frau laboral

Colabora con la ITSS contra el fraude laboralEs por todos conocido que el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social constituyen una de las mayores amenazas al estado del bienestar, al conculcar los derechos de los trabajadores que en un contexto de crisis económica son más vulnerables, y afectan a la competitividad de las empresas por la competencia desleal que genera para la mayoría de las empresas cumplidoras.

La Inspecció de Treball i S. S. en l'exercici de les seves funcions, planifica les seves actuacions amb l'objectiu d'aconseguir el compliment de la normativa laboral i evitar en tant que sigui possible les irregularitats laborals.

Buzón de lucha contra el fraude laboralNo obstant això per a una millor identificació de les mateixes, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, a través de la Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, posa a la disposició de tots els ciutadans un "BÚSTIA DE LLUITA CONTRA EL FRAU LABORAL" on tot aquell coneixedor d'algun incompliment de la normativa ja sigui laboral, de Seguretat Social o de Prevenció de Riscos, pot posar-ho en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), emplenant el formulari creat a aquest efecte.Utilitat > Seguretat social
Web de la Seguretat Social: Enllaci a "Preguntes freqüents"

logoSeguridadSocial Per considerar-ho d'interès, a continuació s'ofereix un enllaç al WEB de la Seguretat Social, en concret a un bloc de respostes a aquelles consultes més freqüents referides a les competències d'aquest Organisme, que estan classificades en diferents seccions per facilitar la seva cerca.

- Enllaç extern: Web de la Seguretat Social - Preguntes FreqüentsAviso - Traducció

Aviso... En la traducció dels continguts
d'aquesta Web, s'ha utilitzat
un traductor automàtic


Informació i Atenció Administrativa - MEYSS

  Información y atención administrativa - MEYSS


Collabora amb la Inspecció...

      Buzón de Fraude Laboral


Enllaç d'interès - Igualtat

Assessorament per a Planes
    d'Igualtat - Ministeri de
   Sanitat, Serveis Socials 
           i Igualtat  
  

           Igualdad - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
www.igualdadenlaempresa.es 

Icono pdfBoletín Igualdad nº 19
"Comunicación y sensibilización
para igualdad empresa" (2-12-14)
 
Icono pdfBoletín temático
Igualdad (25-11-2014)
 
Icono pdfBoletín temático Igualdad
(Director General ITSS - Pág. 23)


Serveis al ciutadà

  Informació administracions:
Enlace a Punto de acceso general 

Accés electrònic serveis públics:
    Enlace a Acceso electrónico ciudadanos


Tauló electrònic Edictes

   Acceso al Tablón de Edictos de la Inspección de Trabajo y S.S.
     -Notificació d'actes-
Calmi electrònica MEySS


ITSS: Llibre de Visites-i

Enllaç a LVE
Proyecto CIBELES (SLIC)

Proyecto Cibeles

 


ESCOLA ITSS

escuela destacado
CONVENIS COL·LECTIUS

Búsqueda Convenios Colectivos - MEySS


Programa d'interès

Logotipo PREVEA


Queixes i Suggeriments MEySS

Adjudica- Veure Informació

- Formulari Queixes


Organització Internacional del Treball (ONU-OIT)

Enllaç a OIT 
    Normes Internacionals