Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspección de Trabajo y Seguridad Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Zer egiten dugu? >  LGSI-ren eginkizunak

LGSI-ren eginkizunak
HERRITARREN ZERBITZURA DAGOEN ERAKUNDEA

Foto_Funciones_ITSSbLaneko eta Gizarte-Segurantzako (ITSS-etako) Ikuskapena - aurrez ikusitakoarekin ados 23/2015 lege, uztailaren 21eko, Ordenadora del Sistema Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapeneko,
RD 138/2000, 4ko, otsaileko baita ere 1998ko otsailaren 12ko Ministro-Aginduan - antolaketa da administratiboa kontroleko zerbitzu publikoaren eta eror daitezkeen administrazio-erantzukizun egokien eskaera zerbitzuak sartzen dituen ordena sozialeko arauak betetzearen zainketaren arduraduna enpresak eta langileak baita ere aholkua eta informazioa beretara materia laboralean eta gizarte-segurantzako (akzio ikuskatzaileko ariketagatik sortu ahal dadila).

Zerbitzuen prestaziorako herritarrei ITSS-a maila-funtzionarioekiko kontua goi-mailako teknikaria eta nazio-prestaketa Lan-Ikuskatzaileetako eta Gizarte-Segurantzako Goiko Gorputzeko kideak eta egiten dituztela independentzia teknikoko printzipioak betetze zorrotzeko agintaldian, objektibotasuna eta inpartzialtasuna 81 zenbakia nazioarteko hitzarmenetan agindutakoekiko bere funtzioak eta Lanaren Nazioarteko Antolaketaren 129. Azpiikuskatzaile Laboraleko Gorputzeko funtzionarioek laguntza-ikuskapen funtzioak, kolaborazioa eta kudeaketa zehatzak lan ikuskatzailearen ariketarako, nazio-prestaketa berarekin, garatzen dituzte.

Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzako Zuzendaritza Nagusiak, bere gain hartzen du oinarrizko helburu gisa, enpresek eta langileek lan eta gizarte-gaietan dituzten betebeharrak borondatez bete ditzaten bultzatzea. Horretarako, prebentziozko jarduerak hala nola neurri zuzentzaile edota zehatzaileak garatu ditu hainbat bideren bidez: langilearen osasunari eta gizarte segurantzari dagozkion xedapenak edo gizarte-arloko arauak betetzeko errekerimenduak, Gizarte Segurantzako kuotak eta antzeko kontzeptuak ordaintzeko errekerimenduak, gizarte-arloko zehapenak jartzeko arau-hausteko aktak, eta likidazio-aktak edota Gizarte Segurantzako kuotak kitatzeko gainerako agiriak.

CCAALan-administrazioko agintaritzakLAN ETA GIZARTE SEGURANTZAKO IKUSKARITZAK ENPRESEI ETA LANGILEEI EMANDAKO ZERBITZU GARRANTZITSUENAK

Legezko eta erregulamenduzko arauak eta hitzarmen kolektiboen edukia betetzen direla eskatzeko eta zaintzeko zerbitzuak.

Zerbitzu-eremuaren barnean ondorengo gaiak sartzen dira:

 • Lan eta sindikatu-harremanen antolamendua.
 • Lan-arriskuen prebentzioa.
 • Honako gaiei buruzko arauak: aplikazio-eremua, inskripzioa, afiliazioa, langileen altak eta bajak, Gizarte Segurantzako sistemaren kuoten kotizazioa eta bilketa.
 • Gizarte Segurantzako sistemaren prestazioak lortzeko eta edukitzeko arauak eta baita hitzarmen kolektiboetan ezarritako borondatezko hobekuntzari edo beste sistema osagarri batzuei buruzko arauak ere.
 • Gizarte Segurantzako kudeaketan lankidetzari buruzko arauak.
 • Ondorengo gaiei buruzko arauak: enplegua eta langabezia-babesa; emigrazioa, migrazio-mugimenduak eta atzerritarren lana; etengabeko lanbide-prestakuntza eta lanerako prestakuntza; aldi baterako laneko enpresak, enplegu-agentziak eta enplegurako zerbitzu integralei buruzko planak.

Laguntza teknikoko zerbitzuak.

 • Enpresei eta langileei informazioa, laguntza eta orientabide orokorra ematea, teknikari-lana dela kausa.
 • Gizarte Segurantzako erakundeei eta entitateei laguntza teknikoa ematea, eskatzen diotenean.
 • Administrazio Publikoetako beste organo batzuekin informazioa, laguntza eta lankidetza ematea, gizarte arloko arauak aplikatzeari dagokionez edota diru-laguntza publikoak zaintzeari eta kontrolatzeari dagokionez
 • Lan-txosten teknikoak egitea, lan-arloko organo judizialek eskaturik.

Arbitraje, adiskidetze eta bitartekotza-zerbitzuak.

Dena den, LGSI jardun ahal izateko, lan-gatazkak edo grebak ukitutako alderdi guztien onarpena izan beharko da.

Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzak emandako zerbitzuetatik eratorritako ikuskari-lanak.

 • Errekerimenduak edo ohartarazteko aktak, beti ere, horrek langileei kalte zuzenik egiten ez badie.
 • Zehapen-prozedurak hastea, arau-hausteko aktak luzatuz.
 • Gizarte Segurantzari lotutako zorrak direla eta, edo baterako diru-bilketari buruzko kontzeptuengatik, likidazio-prozedurak hastea, likidazio-aktak egiten.
 • Ofiziozko prozedurak hastea, enpresen inskripzioa egiteko eta dagokion Gizarte Segurantzako erregimenean langileen afiliazioa, altak edota bajak egiteko.
 • Enpresak eta langileak dagokion Gizarte Segurantzako erregimenean kokatzeko prozedurak hastea.
 • Eskumena duten erakundeei proposamena egitea, gizarte-prestazioak eteteko edo geldiarazteko, baldin eta prestazioak lortzeko edo izateko arautzen dituen araudia ez duela bete frogatzen bada.
 • Prestazio ekonomikoengatiko gainordaina ezartzeko eskumena duen erakundearen aurrean proposamena egitea, baldin eta lan-istripua edo lanbide-gaixotasuna badago, laneko segurtasun eta higiene neurririk ezarengatik.
 • Enpresei dagokienez, istripu edo gaixotasun-aseguruen sarietan gainordainak edo murrizketak ezartzeko proposamena, lan-osasunean eta lan-arriskuen prebentzioan duten jokabidearen arabera.
 • Lanak berehala geldiarazteko agindua, lan-arriskuen prebentzioari buruzko arauak ez betetzeagatik segurtasun eta osasunerako berehalako arrisku larria izanez gero.
 • Enplegua sustatzeko, lanerako lanbide-prestakuntzarako eta gizarte-sustapenerako diru-laguntzen zertarakoa eta aplikazioan gertatu diren arau-hauste egiaztatuak, eskumena duten erakundeei jakinaraztea.
 • Gizarte arloko Jurisdikzioaren aurrean ofiziozko eskariak aurkeztea, araudi aplikagarriaren arabera.