Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspección de Trabajo y Seguridad Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Nortzuk gara? >  Organigrama >  Laneko Et Gizarte Segurantzaren Ikuskatzailetza Zuzendaritza Orokorroal
Gabriel Álvarez del Egido
Ver fotografía ampliada - Gabriel Álvarez del Egido (Dtor. General ITSS)

Gabriel Álvarez del Egido

(Inspector de Trabajo y S.S.)

Paseo de la Castellana, 63 2ª planta.
28046 - MADRID
Teléfonos:
91 363 11 55
91 363 01 46
Fax: 91 363 06 78

Laneko Et Gizarte Segurantzaren Ikuskatzailetza Zuzendaritza Orokorroal

FUNTZIOAK

 • L’organització, direcció, planificació, coordinació i execució de l’actuació i el funcionament del sistema de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (Ley 23/2015 - BOE 22-7-2015)
 • La representació i participació en els òrgans de consulta, assessorament i tècnics en organismes nacionals i internacionals, en especial, els de la Unió Europea, sense perjuí de les competències de la Secretaria General Tècnica, així com en els programes d’actuació d’àmbit transnacional en els assumptes relacionats amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • La realització d’actuacions inspectores d’àmbit supraautonòmic en matèries de competència estatal, organismes de l’Administració general de l’Estat i entitats col•laboradores en la gestió de la Seguretat Social.
 • L’impuls i la coordinació amb les comunitats autònomes de l’actuació inspectora sobre les matèries que hagen sigut objecte de transferència o que hagen pogut encomanar-se a la inspecció per mitjà de convenis de col•laboració.
 • L’elaboració, en col•laboració amb les comunitats autònomes, de plans, programes i protocols per a l’actuació inspectora en relació amb el control del compliment de la normativa de relacions laborals i de seguretat i salut laborals, així com el seguiment i l’avaluació dels resultats aconseguits.
 • La coordinació d’actuacions amb altres òrgans del departament i les relacions amb altres organismes de l’Administració general de l’Estat en relació amb les matèries indicades en la lletra anterior, en particular, en els programes d’actuació per a combatre la sinistralitat laboral.
 • L’elaboració de plans, programes, accions, mètodes d’investigació i protocols d’actuació per a la detecció i persecució de fraus i incompliments en matèria de seguretat social, economia irregular i treballadors estrangers, així com en matèria de bonificacions per a la contractació.
 • La coordinació d’actuacions amb altres òrgans administratius amb competència en matèria immigratòria així com amb entitats gestores i servicis comuns de la Seguretat Social.
 • Sense perjudici de les competències de les Sotsdireccions Generals dependents de la Sotssecretaria, la planificació i gestió dels recursos humans del sistema de la inspecció en matèria de selecció, distribució geogràfica i sectorial, i el disseny dels plans i programes de formació, perfeccionament i promoció professional.
 • La coordinació de la relació institucional, en particular amb les comunitats autònomes, a través dels òrgans consultius i de treball de l’autoritat central de la inspecció.
 • L’establiment, seguiment i control dels indicadors d’eficiència i eficàcia de l’actuació inspectora, i la supervisió del funcionament de les distintes unitats per mitjà d’un procediment d’a uditoria interna.
 • L’assistència tècnica a l’actuació inspectora a través d’instruccions, criteris tècnics, consultes, en coordinació amb les autoritats competents per raó de la matèria.
 • La planificació i gestió dels mitjans materials i econòmics necessaris per al desenrotllament de les funcions encomanades al sistema de la inspecció, així com la posada a disposició, l’a ctualització i el manteniment d’equips, aplicacions i connexions informàtiques i la seua coordinació amb altres òrgans del mateix departament o de l’Administració general de l’Estat a les bases de dades dels quals haja de tindre’s accés.
 

Totes les altres funcions que li atribuïxen l’esmentada Llei ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i la restant normativa d’aplicació.

  

ico_pdf  Nombramiento Director General ITSS (BOE 21-1-2017)
ico_pdf  Ver: Art. 12 del RD 343/2012 (BOE 11-2-2012)

 
 • Laneko eta Gizarte-segurantzaren Ikuskatzailetzaren sistema antolatu, zuzendu planifikatu, koordinatu eta betearazteaz arduratzen da (Ley 23/2015 (BOE 22-7-2015)
 • Nazional eta nazioarteko erakundeetako kontsulta-, aholkularitza- eta tekniko-organoetan ordezkatu eta parte-hartzea, batez ere Europako Batasunekoetan, Idazkaritza Nagusi Teknikoak dituen eskumenen kalterik gabe. Halaber, Laneko eta Gizarte-segurantzaren ikuskatzailetzarekiko erlazionatutako gaietan parte hartzen du, eremu transnazionalean jarduketa programetan.
 • Estatuko eskumenei buruzko gaietako autonomikoz gaindiko eremuari dagozkion jarduketa ikuskatzaileak egitea, bai eta Estatuko Administrazio orokorraren erakunde eta Gizarte Segurantzarekin elkar lan egiten duten entitateen gaietan ere.
 • Erkidego autonomikoekin batera, esleituta dauden edo lankidetza-hitzarmenen bitartez Ikuskatzailetzaren esku utzi diren gaiei buruzko jarduketa ikuskatzailea bultzatu eta koordinatzea.
 • Lan eta segurtasun harreman eta lan osasunari buruzko arautegia betearaztearen kontrolarekin erlazionatuta dagoen jarduketa ikuskatzailerako planak, programak eta protokoloak egitea erkidego autonomikoekin batera, bai eta emandako emaitzak jarraitu eta ebaluatzea ere.
 • Departamentuko beste erakunde batzuekiko ekintzak koordinatzea, eta goian aipatutako gaiei buruz Estatuko Administrazio Orokorraren beste organo batzuekiko harremanak, bereziki, lan ezbehar-tasa gutxitzeko jarduketa-planetan.
 • Gizarte segurantza eta langile atzerritarren arloko planak, programak, ekintzak, ikermetodoak eta jarduketa protokoloak egitea gizarte segurantza zein legez kontrako ekonomia eta atzerriko langileen eremuko iruzur eta ez-betetzeak aurkitu eta pertsegitzeko, bai eta kontratu ordukoko hobarien eremuan ere.
 • Immigranteei buruzko gaietan eskumena duten beste organo administratibo batzuekiko jarduketak koordinatzea, bai eta Gizarte Segurantzaren erakunde kudeatzaile eta zerbitzu orokorrekin ere.
 • Ikuskatzailetza sistemaren giza baliabideak planifikatu eta kudeatzea aukeraketan, banaketa geografiko eta sektorialean, eta prestakuntzarako, hobetzeko eta lanbideko aitzinatzerako planak eta programak antolatzea.
 • Erakunde harremanaren koordinaketa, bereziki autonomia erkidegoekin, Ikuskaritzako Agintari Zentralaren lan eta kontsulta organoen bidez.
 • Jarduketa ikuskatzaileak duen eragingarritasun eta eraginkortasunaren adierazleak ezarri, jarraitu eta kontrolatzea, eta bestelako unitateen funtzionamendua gainbegiratzea, barruko kontu-ikuskaritzako prozeduraren bidez.
 • Kontsulten, irizpide teknikoen eta instrukzioen bidezko jarduketa ikuskatzailearentzako laguntza teknikoa, gai dela eta eskumena duten agintariekin batera.
 • Subsecretarren mendeko Subdirecciones Generalesen eskumenei utzi gabe, ikuskapen Sistemari dagozkion funtzioen garapenerako beharrezkoak diren baliabide material eta ekonomikoak planifikatu eta kudeatzea, bai eta ekipamendu, aplikazio eta konexioak eskuratu, eguneratu eta mantentze-lana ere, eta beraien koordinaketa departamentuko beste organo batzuekin edo Estatuko Administrazio Orokorrekoekin, beraien datu-baseetara sartu behar direnetan.
 • Ikuskatzailetza Sistemarentzako laguntze-lanak burutzea, bai eta jarduketa ikuskatzailetzari buruzko kontsulta eta argibide funtzioek sortzen dituztenak ere.
 • Aipatutako Laneko eta Gizarte Segurantzaren Ikuskatzailetzaren Antolatzailearen 42/1997 Legeak eta bestelako aplikatu beharreko araudiak esleitzen dituzten gainerako funtzioak.