Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Que facemos >  Funcións da ITSS

Funcións da ITSS
UNHA ORGANIZACIÓN AO SERVIZO DOS CIDADÁNS

Foto_Funciones_ITSSbA Inspección de Traballo e Seguridade Social (ITSS) - de acordo co previsto na Lei 23/2015, de 21 de xullo de muxidura Sistema de Inspección de Traballo e da Seguridade Social e Real decreto 138/2000, do 4 de febreiro, así como na Orde ministerial do 12 de febreiro de 1998, é a organización administrativa responsable do servizo público de control e vixilancia do cumprimento das normas de orde social que inclúe os servizos de esixencia das responsabilidades administrativas pertinentes en que poidan incorrer empresas e traballadores así como o asesoramento e información a estes en materia laboral e de Seguridade Social (que poida suscitarse con ocasión do exercicio da acción inspectora).

Para a prestación dos servizos aos cidadáns, a ITSS conta con funcionarios de nivel técnico superior e habilitación nacional, pertencentes ao corpo superior de inspectores de traballo e de Seguridade Social, que realizan as súas funcións co mandato de estrito cumprimento dos principios de independencia técnica, obxectividade e imparcialidade prescritos nos convenios internacionais números 81 e 129 da Organización Internacional do Traballo. As funcións de inspección de apoio, colaboración e xestión, precisas para o exercicio do labor inspector, son desenvolvidas polos funcionarios do corpo de traballo Subinspectors, coa mesma habilitación nacional

A Dirección Xeral da ITSS asume como obxectivo básico do seu labor o impulso do cumprimento voluntario das obrigas laborais e de Seguridade Social de empresas e traballadores, desenvolvendo para iso tanto actuacións preventivas como correctoras ou sancionadoras, a través de requirimentos de cumprimento da normativa de orde social ou de disposicións relativas á seguridade e saúde dos traballadores, requirimentos de ingreso de cotas de Seguridade Social e conceptos asimilados, actas de infracción para a imposición de sancións de orde social e actas de liquidación e demais documentos liquidatorios de cotas de Seguridade Social.

En determinados procedementos laborais nos que a Inspección de Traballo participa (Expedientes de Regulación de Emprego, Comunicación de apertura de centros, etc...), terán a consideración de autoridades laborais competentes , os órganos que cada Comunidade Autónoma determine.
 PRINCIPAIS SERVIZOS PRESTADOS POLA INSPECCIÓN DE TRABALLO E SEGURIDADE SOCIAL A EMPRESAS E TRABALLADORES

Servicios de vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y contenido normativo de los convenios colectivos.

Os ámbitos destes servizos veñen referidos ás seguintes materias:

 • Ordenación do traballo e relacións sindicais.
 • Prevención de riscos laborais.
 • Normas en materia de campo de aplicación, inscrición, afiliación, altas e baixas de traballadores, cotización e recadación de cotas do sistema da seguridade social.
 • Normas sobre obtención e desfrute de prestacións do sistema da Seguridade Social, así como das melloras voluntarias ou outros sistemas complementarios voluntarios establecidos en convenios colectivos.
 • Normas sobre colaboración na xestión da Seguridade Social.
 • Normas en materia de colocación, emprego e protección por desemprego; emigración, movementos migratorios e traballo de estranxeiros; formación profesional ocupacional e continua; empresas de traballo temporal, axencias de colocación e plans de servizos integrados de emprego.

Servizos de asistencia técnica.

 • Información, asistencia e orientación xeral a empresas e traballadores, con ocasión do exercicio da función inspectora.
 • Asistencia técnica ás entidades e organismos da Seguridade Social cando lles sexa solicitada.
 • Información, asistencia e colaboración con outros órganos das administracións públicas con respecto á aplicación das normas de orde social ou á vixilancia e control de axudas e subvencións públicas.
 • Realización de informes técnico-laborais a instancia dos órganos xudiciais laborais.

Servizos de arbitraxe, conciliación e mediación.

En todo caso, para a realización de actuacións da ITSS, debe existir aceptación das partes afectadas polo conflito laboral ou a folga.

Actuacións inspectoras derivadas dos servizos prestados pola Inspección de Traballo e de Seguridade Social.

 • Requirimentos ou actas de advertencia cando non se deriven prexuízos directos para os traballadores
 • Inicio de procedementos sancionadores mediante a extensión de actas de infracción.
 • Inicio de procedementos liquidatorios por débitos á Seguridade Social e conceptos de recadación conxunta, mediante a práctica de actas de liquidación.
 • Inicio de procedementos de oficio para a inscrición de empresas, afiliación e altas e baixas de traballadores no réxime correspondente da Seguridade Social.
 • Inicio de procedementos para o encadramento de empresas e traballadores no réxime de Seguridade Social que corresponda.
 • Proposta ante os organismos competentes para a suspensión ou cesamento de prestacións sociais se se constatase a súa obtención ou goce en incumprimento da normativa que as regula.
 • Proposta ante o organismo competente da recarga de prestacións económicas en caso de accidente de traballo ou enfermidade profesional causados por falta de medidas de seguridade e hixiene no traballo.
 • Orde de paralización inmediata de traballos ou tarefas por inobservancia da normativa de prevención de riscos laborais, de concorrer risco grave e inminente para a seguridade e saúde.
 • Comunicación aos organismos competentes dos incumprimentos que se comproben na aplicación e destino de axudas e subvencións para o fomento de emprego, formación profesional ocupacional e promoción social.
 • Formulación de demandas de oficio ante a xurisdición do social de acordo coa normativa aplicable