Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Quen somos >  Organigrama >  Dirección Especial de Inspección Adscrita á Autoridade Central
Elena Ruiz Cascales
Elena Ruiz Cascales

Elena Ruiz Cascales

(Inspectora de Trabajo y S.S.)

Pl. Emilio Jiménez Millas, 1 - Esq. Pl. España, 17
28008 - MADRID
Teléfonos:
91 363 56 00
Fax: 91 363 58 90

Dirección Especial de Inspección Adscrita á Autoridade Central

  • A organización, coordinación e execución de operacións e actuacións inspectoras en materia de réxime económico da Seguridade Social respecto de suxeitos, sectores ou situacións que se estendan no territorio de máis dunha comunidade autónoma.
  • A organización, execución e coordinación da inspección de entidades e empresas colaboradoras da Seguridade Social.
  • O desenvolvemento de actuacións inspectoras en asuntos de ámbito supraautonómico de competencia da Administración xeral do Estado, así como emisión dos informes que esta solicite en tales supostos.
  • A inspección de centros da Administración do Estado, en canto ás súas sedes centrais ou a actuación exceda do ámbito provincial.
  • As actuacións inspectoras que correspondan a programas xerais, a obxectivos sinalados por órganos da Unión Europea na esfera da súa competencia.

Icono pdf  Breves notas biográficas de Elena Ruiz Cascales