Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Quen somos >  Organigrama >  Dirección Xeral da Inspección de Traballo e Seguridade Social
Gabriel Álvarez del Egido
Ver fotografía ampliada - Gabriel Álvarez del Egido (Dtor. General ITSS)

Gabriel Álvarez del Egido

(Inspector de Trabajo y S.S.)

Paseo de la Castellana, 63 2ª planta.
28046 - MADRID
Teléfonos:
91 363 11 55
91 363 01 46
Fax: 91 363 06 78

Dirección Xeral da Inspección de Traballo e Seguridade Social

FUNCIÓNS

 • L’organització, direcció, planificació, coordinació i execució de l’actuació i el funcionament del sistema de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (Ley 23/2015 - BOE 22-7-2015)
 • La representació i participació en els òrgans de consulta, assessorament i tècnics en organismes nacionals i internacionals, en especial, els de la Unió Europea, sense perjuí de les competències de la Secretaria General Tècnica, així com en els programes d’actuació d’àmbit transnacional en els assumptes relacionats amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • La realització d’actuacions inspectores d’àmbit supraautonòmic en matèries de competència estatal, organismes de l’Administració general de l’Estat i entitats col•laboradores en la gestió de la Seguretat Social.
 • L’impuls i la coordinació amb les comunitats autònomes de l’actuació inspectora sobre les matèries que hagen sigut objecte de transferència o que hagen pogut encomanar-se a la inspecció per mitjà de convenis de col•laboració.
 • L’elaboració, en col•laboració amb les comunitats autònomes, de plans, programes i protocols per a l’actuació inspectora en relació amb el control del compliment de la normativa de relacions laborals i de seguretat i salut laborals, així com el seguiment i l’avaluació dels resultats aconseguits.
 • La coordinació d’actuacions amb altres òrgans del departament i les relacions amb altres organismes de l’Administració general de l’Estat en relació amb les matèries indicades en la lletra anterior, en particular, en els programes d’actuació per a combatre la sinistralitat laboral.
 • L’elaboració de plans, programes, accions, mètodes d’investigació i protocols d’actuació per a la detecció i persecució de fraus i incompliments en matèria de seguretat social, economia irregular i treballadors estrangers, així com en matèria de bonificacions per a la contractació.
 • La coordinació d’actuacions amb altres òrgans administratius amb competència en matèria immigratòria així com amb entitats gestores i servicis comuns de la Seguretat Social.
 • Sense perjudici de les competències de les Sotsdireccions Generals dependents de la Sotssecretaria, la planificació i gestió dels recursos humans del sistema de la inspecció en matèria de selecció, distribució geogràfica i sectorial, i el disseny dels plans i programes de formació, perfeccionament i promoció professional.
 • La coordinació de la relació institucional, en particular amb les comunitats autònomes, a través dels òrgans consultius i de treball de l’autoritat central de la inspecció.
 • L’establiment, seguiment i control dels indicadors d’eficiència i eficàcia de l’actuació inspectora, i la supervisió del funcionament de les distintes unitats per mitjà d’un procediment d’a uditoria interna.
 • L’assistència tècnica a l’actuació inspectora a través d’instruccions, criteris tècnics, consultes, en coordinació amb les autoritats competents per raó de la matèria.
 • La planificació i gestió dels mitjans materials i econòmics necessaris per al desenrotllament de les funcions encomanades al sistema de la inspecció, així com la posada a disposició, l’a ctualització i el manteniment d’equips, aplicacions i connexions informàtiques i la seua coordinació amb altres òrgans del mateix departament o de l’Administració general de l’Estat a les bases de dades dels quals haja de tindre’s accés.
 

Totes les altres funcions que li atribuïxen l’esmentada Llei ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i la restant normativa d’aplicació.

  

ico_pdf  Nombramiento Director General ITSS (BOE 21-1-2017)
ico_pdf  Ver: Art. 12 del RD 343/2012 (BOE 11-2-2012)

 
 • A organización, dirección, planificación, coordinación e execución da actuación e funcionamento do sistema da Inspección de Traballo e Seguridade Social (Ley 23/2015 - BOE 22-7-2015)
 • A representación e participación nos órganos de consulta, asesoramento e técnicos en organismos nacionais e internacionais, en especial, os da Unión Europea, sen prexuízo das competencias da Secretaría Xeral Técnica, así como nos programas de actuación de ámbito transnacional nos asuntos relacionados coa Inspección de Traballo e Seguridade Social.
 • A realización de actuacións inspectoras de ámbito supraautonómico en materias de competencia estatal, organismos da Administración xeral do Estado e entidades colaboradoras na xestión da Seguridade Social.
 • O impulso e a coordinación coas comunidades autónomas da actuación inspectora sobre as materias que fosen obxecto de transferencia ou que puidesen encomendárselle á Inspección mediante convenios de colaboración.
 • A elaboración, en colaboración coas comunidades autónomas, de plans, programas e protocolos para a actuación inspectora en relación co control do cumprimento da normativa de relacións laborais e de seguridade e saúde laborais, así como o seguimento e avaliación dos resultados alcanzados.
 • A coordinación de actuacións con outros órganos do departamento e as relacións con outros organismos da Administración xeral do Estado en relación coas materias indicadas na letra anterior, en particular, nos programas de actuación para combater a sinistralidade laboral.
 • A elaboración de plans, programas, accións, métodos de investigación e protocolos de actuación para a detección e persecución de fraudes e incumprimentos en materia de seguridade social, economía irregular e traballadores estranxeiros, así como en materia de bonificacións para a contratación.
 • A coordinación de actuacións con outros órganos administrativos con competencia en materia inmigratoria, así como con entidades xestoras e servizos comúns da Seguridade Social.
 • A planificación e xestión dos recursos humanos do Sistema da Inspección en materia de selección, distribución xeográfica e sectorial, e o deseño dos plans e programas de formación, perfeccionamento e promoción profesional.
 • A coordinación da relación institucional, en particular coas comunidades autónomas, a través dos órganos consultivos e de traballo da Autoridade Central da Inspección.
 • O establecemento, seguimento e control dos indicadores de eficiencia e eficacia da actuación inspectora e a supervisión do funcionamento das distintas unidades mediante un procedemento de auditoría interna.
 • A asistencia técnica á actuación inspectora a través de instrucións, criterios técnicos e consultas, en coordinación coas autoridades competentes por razón da materia.
 • Sen prexuízo das competencias das Subdireccións Xerais dependentes da Subsecretaría, a planificación e xestión dos medios materiais e económicos necesarios para o desenvolvemento das funcións encomendadas ao Sistema da Inspección, así como a posta á disposición, actualización e mantemento de equipos, aplicacións e conexións informáticas e a súa coordinación con outros órganos do propio departamento ou da Administración xeral do Estado a cuxas bases de datos deba terse acceso.
 • A realización das tarefas de apoio para o funcionamento do Sistema da Inspección, así como as derivadas das funcións de consulta e información sobre a actuación inspectora.
 

Cantas outras funcións lle atribúen a citada Lei ordenadora da Inspección de Traballo e Seguridade Social e a restante normativa de aplicación.