Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Traballa connosco >  Que ofrecemos
Que ofrecemos

O nacemento da Inspección de Traballo e Seguridade Social ten lugar de forma necesariamente paralela ao xurdimento do dereito do traballo. A efectividade das normas laborais non sería tal sen a existencia dun órgano técnico e imparcial que vixíe o seu cumprimento. Deste modo, o carácter protector das normas laborais traspasa a súa vertente ética e filosófica para impoñerse como unha disciplina social obrigatoria. E nesta tarefa, eminentemente social, tivo moito que ver a Inspección de Traballo e Seguridade Social.

Cen anos contemplan a historia desta institución en España. Cen anos nos que sobreviviu como necesaria e indiscutible resistindo o devir dos réximes políticos. Cen anos nos que, sen dúbida, contribuíu á mellora das condicións de vida e traballo dos traballadores españois e das súas familias.

Parece indiscutible a súa existencia nun Estado social, e así o avalan normas nacionais e internacionais. Os/as inspectores/as de Traballo e Seguridade Social e os/as subinspectores/as de Emprego e Seguridade Social caracterízanse por estar en permanente contacto coa realidade económica e social do noso país. A súa actividade efectúase basicamente en contacto directo coas empresas e centros de traballo, empresarios e traballadores. Unhas veces en asuntos de gran relevo; outras, atendendo as demandas que afectan a un só traballador; e sempre, contribuíndo a que os principios de igualdade e xustiza se atopen cada vez máis presentes no ámbito da relación laboral.


INGRESO NO SISTEMA DE INSPECCIÓN - Ver enlace a Escola de Inspección de Traballo e S.S -

* Inspectores de Traballo:Para poder acceder o Corpo Superior de Inspectores de Traballo e Seguridade Social, esíxese estar en posesión do Título de Doutor, Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto ou Grado e superar, mediante oposición (para convocatoria libre), un proceso selectivo de carácter nacional que consta de catro exercicios, todos eles eliminatorios, un deles de idiomas, máis un curso selectivo. Dos catro exercicios, tres son exames escritos e un oral en sesión pública. (Ver última convocatoria) / (Convocatorias anteriores). Ver apartado Convocatorias- Ver información BECAS: Acceso Libre - Promoción Interna)

Logo da superación da fase de oposición, os aspirantes son nomeados inspectores de Traballo en prácticas, debendo superar, así mesmo, un curso de formación de duración variable, con prácticas en inspeccións provinciais baixo a supervisión dun inspector-titor.

* Subinspectores  Laborais: Á súa vez para o acceso ao devandito Corpo, esíxese:

- Para o ingreso na Escala de Emprego e Seguridade Social: será necesario dispoñer de título universitario oficial de Graduado adscrito á rama do coñecemento de ciencias sociais e xurídicas. Así mesmo, seguirán sendo válidos para o acceso á devandita Escala os títulos da ordenación universitaria anterior nos termos previstos na Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, sempre que se trate de títulos que se correspondan coas devanditas ramas ou áreas de coñecemento.

- Para o ingreso na Escala de Seguridade e Saúde Laboral: será necesario dispoñer de título universitario oficial de Graduado adscrito á rama do coñecemento de ciencias, ciencias da saúde, ou enxeñaría e arquitectura. Así mesmo, seguirán sendo válidos para o acceso á devandita Escala os títulos da ordenación universitaria anterior nos termos previstos na Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, sempre que se trate de títulos que se correspondan coas devanditas ramas ou áreas de coñecemento.

Respecto ao sinalado hai que ter en conta o que establece a disposición transitoria terceira:

1. Co obxecto de respectar as expectativas dos aspirantes ao ingreso na Escala de Emprego e Seguridade Social do Corpo de Subinspectores Laborais, o disposto no parágrafo primeiro do apartado terceiro da disposición adicional quinta sobre os requisitos da titulación para o acceso á devandita Escala unicamente será esixible a partir do 1 de xaneiro de 2019 nas oposicións que se convoquen para o ingreso nesta.

2. Ata a data indicada no apartado precedente só esixirase na convocatoria correspondente para o ingreso na mencionada Escala o título universitario de graduado ou equivalente, sen que o devandito título deba corresponder a ramas específicas de coñecemento.

3. Para o ingreso na Escala de Seguridade e Saúde do Corpo de Subinspectores Laborais non será de aplicación o disposto nos apartados anteriores na medida que pola referida Escala crea unha nova agrupación de funcionarios.

O proceso selectivo consta de dúas partes: Oposición e Curso Selectivo . A fase de oposición constará de tres exercicios escritos (sen lectura posterior). Unha vez superados estes, os opositores participarán nun curso selectivo cuxa duración terá un máximo de tres meses. (Ver última convocatoria) Ver información BECAS: Acceso Libre - Promoción Interna)

Con posterioridade ao ingreso, os inspectores e subinspectores asisten a cursos de actualización, especialización ou reciclaxe. Ver información promocións Inspección 2000-2011

PRAZAS CONVOCADAS NA OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO
Ano Inspectores de Traballo
e Seguridade Social
Subinspectores Laborais
2000 30 15
2001 30 15
2002 36 15
2003 46 20
2004 41 (+3)* 27
2005 40 (+15)* 35 (+10)*
2006 60 (+10)* 45 (+5)*
2007 65 (+10)* 45 (+5)*
2008 120 (+10 +70)* 45 (+5)*
2009 100 (+43)* 55 (+5)*
2011 20 (+8)* 20 (+2)*
2012 9 (+8)*  
2013 19(+11)* 24 (+2)*
2014 17(+6)* 44(+21)*
2015 35 (+8)* 76 (+4)*
2016 34 (+8)* 30 (+4)* Seg.Social + 50 Salud Laboral
2017 45 (+10)* 55 (+10)* Seg. Social + 60 Salud Laboral
2018 45 55 Seg.Social + 60 Salud Laboral


* Plazas para promoción interna

Nos documentos que se ofrecen a continuación pódese obter información relativa ás Ofertas de Emprego Público anuais

Icono PDF Oferta de Empleo Público -Admón. General del Estado- Extraordinaria y adicional (BOE 8-7-2017)  Novedad...
Icono PDF Oferta de Empleo Público -Admón. General del Estado- 2017 (BOE 8-7-2017)  Novedad...
Icono PDF "Letra de Inicio" procesos selectivos 2017 - A.G.E. (BOE 20-4-2017)
Icono PDF Oferta de Empleo Público -Admón. General del Estado- 2016 (BOE 22-3-2016)
Icono PDF "Letra de Inicio" procesos selectivos 2016 - A.G.E. (BOE 26-2-2016)
Icono PDF Oferta de Empleo Público -Admón. General del Estado- 2015 (BOE 23-3-2015)
Icono PDF Oferta de Empleo Público -Admón. General del Estado- 2015 (Extraordinaria) (BOE 23-3-2015)
Icono PDF "Letra de Inicio" procesos selectivos 2015 - A.G.E. (BOE 11-2-2015) 
Icono PDF Oferta de Empleo Público -Admón. General del Estado- 2014 (BOE 10-4-2014)
Icono PDF Oferta de Empleo Público -Admón. General del Estado- 2013 (BOE 23-3-2013)
Icono PDF Oferta de Empleo Público -Admón. General del Estado- 2012 (BOE 29-12-2012)
Icono PDF Oferta de Empleo Público -Admón. General del Estado- 2011 (BOE 1-3-2011). Corr. err. (BOE 13-4-2011)
Icono PDF Oferta de Empleo Público -Admón. General del Estado- 2010 (BOE 1-4-2010)
Icono PDF Oferta de Empleo Público -Admón. General del Estado- 2009 (BOE 3-3-2009) (Correc. Errores BOE 22-4-2009 y BOE 6-6-2009)
Icono PDF Oferta de Empleo Público -Admón. General del Estado- 2008 (BOE 30-1-2008) (Correc. Errores BOE 31-1-2008)
Icono PDF Bases comunes Procesos selectivos (Orden 3416/2007 BOE 27-11-2007)