Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Socia Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Què fem? >  Funcions de la ITSS

Funcions de la ITSS
UNA ORGANITZACIÓ AL SERVICI DELS CIUTADANS

Foto_Funciones_ITSSbLa Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) - d'acord amb el que preveuen la Llei 23/2015, de 21 de juliol, ordenadora del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social, i el Reial decret 138/2000, de 4 de febrer, així com l'Ordre ministerial de 12 de febrer de 1998- és l'organització administrativa responsable del servei públic de control i vigilància del compliment de les normes d'ordre social que inclou els serveis d'exigència de les responsabilitats administratives pertinents en què puguin incórrer empreses i treballadors, així com l'assessorament i la informació a aquests en qüestions laborals i de seguretat social (que pugui suscitar-se en ocasió de l'exercici de l'acció inspectora).

Per a la prestació dels serveis als ciutadans, la ITSS disposa de persones funcionàries de nivell tècnic superior i habilitació nacional, pertanyents al Cos Superior d'Inspectors de Treball i de Seguretat Social, que duen a terme les seves funcions amb el mandat d'estricte compliment dels principis d'independència tècnica, objectivitat i imparcialitat que prescriuen els convenis internacionals números 81 i 129 de l'Organització Internacional del Treball. Les funcions d'inspecció de suport, col·laboració i gestió necessàries per a l'exercici de la labor inspectora són desenvolupades pel funcionariat del Cos de Sotsinspectors Laborals, amb la mateixa habilitació nacional.

La Direcció General de la ITSS assumeix com a objectiu bàsic de la seva labor l'impuls del compliment voluntari de les obligacions laborals i de Seguretat Social d'empreses i treballadors; amb aquest objectiu, desenvolupa tant actuacions preventives com correctores o sancionadores, mitjançant requeriments de compliment de la normativa d'ordre social o de disposicions relatives a la seguretat i la salut dels treballadors, requeriments d'ingrés de quotes de Seguretat Social i conceptes assimilats, actes d'infracció per imposar sancions d'ordre social i actes de liquidació i altres documents liquidadors de quotes de Seguretat Social.

En determinats procediments laborals en els quals la Inspecció de Treball participa (Expedients de Regulació d'Ocupació, Comunicació d'obertura de centres, etc...), tindran la consideració d'autoritats laborals competents , els òrgans que cada Comunitat Autònoma determini.PRINCIPALS SERVICIS PRESTATS PER LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL A EMPRESES I TREBALLADORS.

Servicis de vigilància i exigència del compliment de les normes legals, reglamentàries i contingut normatiu dels convenis col·lectius.

Els àmbits d'estos servicis estan referits a les matèries següents:

 • Ordenació del treball i relacions sindicals.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Normes en matèria de camp d'aplicació, inscripció, afiliació, altes i baixes de treballadors, cotització i recaptació de quotes del sistema de la seguretat social.
 • Normes sobre obtenció i gaudi de prestacions del sistema de la Seguretat Social, així com de les millores voluntàries o altres sistemes complementaris voluntaris establits en convenis col·lectius.
 • Normes sobre col·laboració en la gestió de la Seguretat Social.
 • Normes en matèria de col·locació, ocupació i protecció per desocupació; emigració, moviments migratoris i treball d'estrangers; formació professional ocupacional i contínua; empreses de treball temporal, agències de col·locació i plans de servicis integrats d'ocupació.

Servicis d'assistència tècnica.

 • Informació, assistència i orientació general a empreses i treballadors, en ocasió de l'exercici de la funció inspectora.
 • Assistència tècnica a les entitats i organismes de la Seguretat Social quan els siga sol·licitada.
 • Informació, assistència i col·laboració amb altres òrgans de les administracions públiques respecte a l'aplicació de les normes d'orde social o a la vigilància i control d'ajudes i subvencions públiques.
 • Realització d'informes tecnicolaborals a instància dels òrgans judicials laborals.

Servicis d'arbitratge, conciliació i mediació.

En tot cas, per a la realització d'actuacions de la ITSS ha d'existir acceptació de les parts afectades pel conflicte laboral o la vaga.

Actuacions inspectores derivades dels servicis prestats per la Inspecció de Treball i de Seguretat Social.

 • Requeriments o actes d'advertència quan no se'n deriven perjuís directes als treballadors.
 • Inici de procediments sancionadors per mitjà de l'extensió d'actes d'Infracció.
 • Inici de procediments liquidatoris per dèbits a la Seguretat Social i conceptes de recaptació conjunta, per mitjà de la pràctica d'actes de liquidació.
 • Inici de procediments d'ofici per a la inscripció d'empreses, afiliació i altes i baixes de treballadors en el règim corresponent de la Seguretat Social.
 • Inici de procediments per a l'enquadrament d'empreses i treballadors en el règim de Seguretat Social que corresponga.
 • Proposta davant dels organismes competents per a la suspensió o cessament de prestacions socials si se'n constatara l'obtenció o el gaudi en incompliment de la normativa que les regula.
 • Proposta davant de l'organisme competent del recàrrec de prestacions econòmiques en cas d'accident de treball o malaltia professional causats per falta de mesures de seguretat i higiene en el treball.
 • Proposta de recàrrecs o reduccions en les primes d'assegurança d'accidents de treball i malalties professionals en el cas d'empreses pel seu comportament en la prevenció de riscos i salut laboral.
 • Orde de paralització immediata de treballs o tasques per inobservança de la normativa de prevenció de riscos laborals, en el cas de concórrer risc greu i imminent per a la seguretat i salut.
 • Comunicació als Organismes competents dels incompliments que es comproven en l'aplicació i destí d'ajudes i subvencions per al foment d'ocupació, formació professional ocupacional i promoció social.
 • Formulació de demandes d'ofici davant de la jurisdicció social d'acord amb la normativa aplicable