Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Socia Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Qui som >  Organigrama >  Direcció Especial D'Irecció Especial D'Inspecció Adsrita a L'Autoritat Central
Elena Ruiz Cascales
Elena Ruiz Cascales

Elena Ruiz Cascales

(Inspectora de Trabajo y S.S.)

Pl. Emilio Jiménez Millas, 1 - Esq. Pl. España, 17
28008 - MADRID
Teléfonos:
91 363 56 00
Fax: 9 1363 58 90

Direcció Especial D'Irecció Especial D'Inspecció Adsrita a L'Autoritat Central

  • L’organització, coordinació i execució d’operacions i actuacions inspectores en matèria de règim econòmic de la Seguretat Social respecte de subjectes, sectors o situacions que s’estenguen al territori de més d’una comunitat autònoma.
  • L’organització, execució i coordinació de la inspecció d’entitats i empreses col•laboradores de la Seguretat Social.
  • El desenrotllament d’actuacions inspectores en assumptes d’àmbit supraautonòmic de competència de l’Administració general de l’Estat, així com l’emissió dels informes que esta demane en estos supòsits.
  • La inspecció de centres de l’Administració de l’Estat, quant a les seues seus centrals o si l’a ctuació excedix l’àmbit provincial.
  • Les actuacions inspectores que corresponguen a programes generals, a objectius assenyalats per òrgans de la Unió Europea en l’esfera de la seua competencia.

Icono pdf  Breves notas biográficas de Elena Ruiz Cascales