Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Socia Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Qui som >  Organigrama >  Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social
Gabriel Álvarez del Egido
Ver fotografía ampliada - Gabriel Álvarez del Egido (Dtor. General ITSS)

Gabriel Álvarez del Egido

(Inspector de Trabajo y S.S.)

Paseo de la Castellana, 63 2ª planta.
28046 - MADRID
Teléfonos:
91 363 11 55
91 363 01 46
Fax: 91 363 06 78

Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

FUNCIONS

 • L’organització, direcció, planificació, coordinació i execució de l’actuació i el funcionament del sistema de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (Ley 23/2015 - BOE 22-7-2015)
 • La representació i participació en els òrgans de consulta, assessorament i tècnics en organismes nacionals i internacionals, en especial, els de la Unió Europea, sense perjuí de les competències de la Secretaria General Tècnica, així com en els programes d’actuació d’àmbit transnacional en els assumptes relacionats amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • La realització d’actuacions inspectores d’àmbit supraautonòmic en matèries de competència estatal, organismes de l’Administració general de l’Estat i entitats col•laboradores en la gestió de la Seguretat Social.
 • L’impuls i la coordinació amb les comunitats autònomes de l’actuació inspectora sobre les matèries que hagen sigut objecte de transferència o que hagen pogut encomanar-se a la inspecció per mitjà de convenis de col•laboració.
 • L’elaboració, en col•laboració amb les comunitats autònomes, de plans, programes i protocols per a l’actuació inspectora en relació amb el control del compliment de la normativa de relacions laborals i de seguretat i salut laborals, així com el seguiment i l’avaluació dels resultats aconseguits.
 • La coordinació d’actuacions amb altres òrgans del departament i les relacions amb altres organismes de l’Administració general de l’Estat en relació amb les matèries indicades en la lletra anterior, en particular, en els programes d’actuació per a combatre la sinistralitat laboral.
 • L’elaboració de plans, programes, accions, mètodes d’investigació i protocols d’actuació per a la detecció i persecució de fraus i incompliments en matèria de seguretat social, economia irregular i treballadors estrangers, així com en matèria de bonificacions per a la contractació.
 • La coordinació d’actuacions amb altres òrgans administratius amb competència en matèria immigratòria així com amb entitats gestores i servicis comuns de la Seguretat Social.
 • Sense perjudici de les competències de les Sotsdireccions Generals dependents de la Sotssecretaria, la planificació i gestió dels recursos humans del sistema de la inspecció en matèria de selecció, distribució geogràfica i sectorial, i el disseny dels plans i programes de formació, perfeccionament i promoció professional.
 • La coordinació de la relació institucional, en particular amb les comunitats autònomes, a través dels òrgans consultius i de treball de l’autoritat central de la inspecció.
 • L’establiment, seguiment i control dels indicadors d’eficiència i eficàcia de l’actuació inspectora, i la supervisió del funcionament de les distintes unitats per mitjà d’un procediment d’a uditoria interna.
 • L’assistència tècnica a l’actuació inspectora a través d’instruccions, criteris tècnics, consultes, en coordinació amb les autoritats competents per raó de la matèria.
 • La planificació i gestió dels mitjans materials i econòmics necessaris per al desenrotllament de les funcions encomanades al sistema de la inspecció, així com la posada a disposició, l’a ctualització i el manteniment d’equips, aplicacions i connexions informàtiques i la seua coordinació amb altres òrgans del mateix departament o de l’Administració general de l’Estat a les bases de dades dels quals haja de tindre’s accés.
 

Totes les altres funcions que li atribuïxen l’esmentada Llei ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i la restant normativa d’aplicació.