Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Socia Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Qui som >  Organigrama >  Suport a la Gestió
María Romero Cabello de Alba

María Romero Cabello de Alba

Inspectora de Trabajo y S.S.

Paseo de la Castellana, 63 2ª planta.
28046 - MADRID
Teléfonos:
913631178
913631179
Fax: 913630740

Suport a la Gestió

  • Sense perjudici de les competències de les Sotsdireccions Generals dependents de la Sotssecretaria, la planificació i gestió dels mitjans materials i econòmics necessaris per al desenrotllament de les funcions encomanades al sistema de la inspecció, així com la posada a disposició, actualització i manteniment dels equips, les aplicacions i les connexions informàtiques i la seua coordinació amb altres òrgans del mateix departament o de l'Administració General de l'Estat a les bases de dades de la qual s’haja de tindre accés.
  • La realització de les tasques de suport per al funcionament del sistema de la inspecció, així com les derivades de les funcions de consulta i informació sobre l'actuació inspectora.

(RD 343/2012 - BOE 11-2-2012 Art. 12.2)

Icono pdf Breves notas biográficas