Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Socia Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Qui som >  Organigrama >  Sotssecretaria d'Ocupació i Seguretat Social
Pedro LLorente Cachorro
Fotografía Subsecretario

Pedro LLorente Cachorro
Paseo de la Castellana, 63
28046 - MADRID
Teléfonos:
913630042
913630043
Fax: 913630397

Sotssecretaria d'Ocupació i Seguretat Social

La Sotssecretaria exerceix la representació ordinària del Ministeri i la direcció dels seus serveis comuns, així com l'exercici de les atribucions a les quals es refereix l'article 15 de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització i funcionament de l'Administració general de l'Estat, i, en particular, l'acompliment de les funcions següents:    
  • El suport i assessorament tècnic al titular del departament en l'elaboració i aprovació dels plans d'actuació del Departament.
  • L'estudi dels diferents elements organitzatius del Departament i la direcció i execució dels projectes organitzatius d'àmbit ministerial.
  • La supervisió de la fonamentació tecnicojurídica de tots els assumptes del Ministeri i dels seus organismes públics, que se sotmetin a la consideració de la Comissió General de Secretaris d'Estat i Sotssecretaris i del Consell de Ministres.
  • La coordinació i gestió dels recursos humans, financers, tecnològics i materials del Departament.
  • L'elaboració i tramitació dels projectes de disposicions generals, l'assessorament jurídic permanent als responsables de la gestió administrativa, la formulació de les propostes de resolució dels recursos administratius contra els actes i les disposicions del Departament, així com les relacions amb els òrgans jurisdiccionals.
  • L'informe dels projectes de normes d'altres ministeris, coordinant les actuacions dintre del Ministeri i amb els altres departaments que hagin d'intervenir en el procediment.
  • La coordinació de l'acció del Departament a l'exterior, la cooperació internacional, sense perjudici de les competències del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació, i la coordinació de les conselleries del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, sense perjudici de la competència de les ambaixades o missions diplomàtiques espanyoles a l'estranger i de la dependència directa dels titulars d'aquelles respecte del cap de Missió Diplomàtica. (.../...)

ico_pdf RD 343/2012 - BOE 11-2-2012 (Art. 10)
ico_pdf  Orden ESS 619/2012 Delegación competencias ámbito MEySS (BOE 28-3-2012). Corr. errores (BOE 27-4-2012)
Icono Internet Explorer  Breves notas biográficas -Subsecretario-