Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Socia Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Treballa amb nosaltres >  Què oferim
Què oferim

El naixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social té lloc de manera necessàriament paral·lela a l'aparició del Dret del treball. Les normes laborals no tindrien efectivitat sense l'existència d'un òrgan tècnic i imparcial que en vigilés el compliment. D'aquesta manera, el caràcter protector de les normes laborals sobrepassa el vessant ètic i filosòfic per imposar-se com una disciplina social obligatòria. I en aquesta tasca, eminentment social, hi ha tingut molt a veure la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Cent anys contemplen la història d'aquesta institució a Espanya. Cent anys en els quals ha perviscut com a necessària i indiscutible, resistint a l'evolució dels règims polítics. Cent anys en els quals, sens dubte, ha contribuït a millorar les condicions de vida i de treball dels treballadors espanyols i les seves famílies.

Sembla indiscutible la seva existència en un Estat social, i així ho avalen normes nacionals i internacionals. Els/les inspectors/ores de Treball i Seguretat Social i els/les subinspectors/ores d'Ocupació i Seguretat Social es caracteritzen per estar en contacte permanent amb la realitat econòmica i social del nostre país. La seva activitat es porta a terme bàsicament en contacte directe amb empreses i centres de treball, empresaris i treballadors. De vegades en assumptes de gran rellevància; d'altres vegades, atenent les demandes que afecten un sol treballador; i sempre contribuint que els principis d'igualtat i justícia siguin cada vegada més presents en l'àmbit de les relacions laborals.

INGRÉS EN EL SISTEMA D'INSPECCIÓ - Veure enllaci a Escola d'Inspecció de Treball i S.S -

* Inspectors/ores de Treball:Per poder accedir el cos superior d'inspectors de Treball i Seguretat Social, s'exigeix estar en possessió del Títol de Doctor, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o Grau i superar, mitjançant oposició (per a convocatòria lliure), un procés selectiu de caràcter nacional que consta de quatre exercicis, tots ells eliminatoris, un d'ells d'idiomes, més un curs selectiu. Dels quatre exercicis, tres són exàmens escrits i un oral en sessió pública. (Veure última convocatòria) / (Convocatòria anteriores) / (Veure apartat Convocatòries) Veure informació BEQUES: Accés Lliure - Promoció Interna)

Un cop superada la fase d'oposició, les persones aspirants són nomenades inspectors/ores de treball en pràctiques i han de superar també un curs de formació de durada variable, amb pràctiques en inspeccions provincials sota la supervisió d'un inspector/ora o tutor/ora.

* Subinspectors/ores  Laborals: Al seu torn per a l'accés a aquest Cos, s'exigeix:

- Per a l'ingrés en l'Escala d'Ocupació i Seguretat Social: serà necessari disposar de títol universitari oficial de Graduat adscrit a la branca del coneixement de ciències socials i jurídiques. Així mateix, seguiran sent vàlids per a l'accés a aquesta Escala els títols de l'ordenació universitària anterior en els termes previstos en la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, sempre que es tracti de títols que es corresponguin amb aquestes branques o àrees de coneixement.

- Per a l'ingrés en l'Escala de Seguretat i Salut Laboral: serà necessari disposar de títol universitari oficial de Graduat adscrit a la branca del coneixement de ciències, ciències de la salut, o enginyeria i arquitectura. Així mateix, seguiran sent vàlids per a l'accés a aquesta Escala els títols de l'ordenació universitària anterior en els termes previstos en la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, sempre que es tracti de títols que es corresponguin amb aquestes branques o àrees de coneixement.

Respecte a l'assenyalat cal tenir en compte el que estableix la disposició transitòria tercera:

1. A fi de respectar les expectatives dels aspirants a l'ingrés en l'Escala d'Ocupació i Seguretat Social del Cos de Sotsinspectors Laborals, el que es disposa en el paràgraf primer de l'apartat tercer de la disposició addicional cinquena sobre els requisits de la titulació per a l'accés a aquesta Escala únicament serà exigible a partir de l'1 de gener de 2019 en les oposicions que es convoquin per a l'ingrés en la mateixa.

2. Fins avui indicada en l'apartat precedent solament s'exigirà en la convocatòria corresponent per a l'ingrés en l'esmentada Escala el títol universitari de graduat o equivalent, sense que aquest títol hagi de correspondre a branques específiques de coneixement.

3. Per a l'ingrés en l'Escala de Seguretat i Salut del Cos de Sotsinspectors Laborals no serà aplicable el que es disposa en els apartats anteriors en la mesura que per la referida Escala es crea una nova agrupació de funcionaris.

El procés selectiu consta de dues parts: Oposició i Curs Selectiu. La fase d'oposició constarà de tres exercicis escrits (sense lectura posterior). Una vegada superats, les persones opositores participaran en un curs selectiu la durada del qual tindrà un màxim de;tres mesos. (Veure última convocatòria) Veure informació BEQUES: Accés Lliure - Promoció Interna)

Posteriorment a l'ingrés, els inspectors/ores i subinspectors/ores assisteixen a cursos d'actualització, especialització o reciclatge. Veure informació promocions Inspecció 2000-2011

PLACES CONVOCADES EN L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ
Any Inspectors de Treball
i Seguretat Social
Subinspectors Laborals
2000 30 15
2001 30 15
2002 36 15
2003 46 20
2004 41 (+3)* 27
2005 40 (+15)* 35 (+10)*
2006 60 (+10)* 45 (+5)*
2007 65 (+10)* 45 (+5)*
2008 120 (+10 +70)* 45 (+5)*
2009 100 (+43)* 55 (+5)*
2010 17 (+15)* 28 (+5)*
2011 20 (+8)* 20 (+2)*
2012 9 (+8)*  
2013 19(+11)* 24 (+2)*
2014 17(+6)* 44(+21)*
2015 35 (+8)* 76 (+4)*
2016 34 (+8)* 30 (+4)* Seg.Social + 50 (Salud Laboral)
2017 45 (+10) 55 (+10)* Seg.Social + 60 (Salud Laboral)
2018 45 55 Seg.Social + 60 (Salud Laboral)

* Places de promoció interna

En els documents que s'ofereixen a continuació es pot obtenir informació relativa a les Ofertes d'Ocupació Pública anuals:

Icono PDF Oferta de Empleo Público -Admón. General del Estado- Extraordinaria y adicional (BOE 8-7-2017)  Novedad...
Icono PDF Oferta de Empleo Público -Admón. General del Estado- 2017 (BOE 8-7-2017)  Novedad...
Icono PDF "Letra de Inicio" procesos selectivos 2017 - A.G.E. (BOE 20-4-2017)
Icono PDF Oferta de Empleo Público -Admón. General del Estado- 2016 (BOE 22-3-2016)
Icono PDF "Letra de Inicio" procesos selectivos 2016 - A.G.E. (BOE 26-2-2016)
Icono PDF Oferta de Empleo Público -Admón. General del Estado- 2015 (BOE 23-3-2015)
Icono PDF Oferta de Empleo Público -Admón. General del Estado- 2015 (Extraordinaria) (BOE 23-3-2015)
Icono PDF "Letra de Inicio" procesos selectivos 2015 - A.G.E. (BOE 11-2-2015) 
Icono PDF Oferta de Empleo Público -Admón. General del Estado- 2014 (BOE 10-4-2014)
Icono PDF Oferta de Empleo Público -Admón. General del Estado- 2013 (BOE 23-3-2013)
Icono PDF Oferta de Empleo Público -Admón. General del Estado- 2012 (BOE 29-12-2012)
Icono PDF Oferta de Empleo Público -Admón. General del Estado- 2011 (BOE 1-3-2011). Corr. err. (BOE 13-4-2011)
Icono PDF Oferta de Empleo Público -Admón. General del Estado- 2010 (BOE 1-4-2010)
Icono PDF Oferta de Empleo Público -Admón. General del Estado- 2009 (BOE 3-3-2009) (Correc. Errores BOE 22-4-2009 y BOE 6-6-2009)
Icono PDF Oferta de Empleo Público -Admón. General del Estado- 2008 (BOE 30-1-2008) (Correc. Errores BOE 31-1-2008)
Icono PDF Bases comunes Procesos selectivos (Orden 3416/2007 BOE 27-11-2007)